newspapers 3488857

Новини

Информационно съобщение

“Национална електрическа компания” ЕАД, в качеството си на секторен Възложител на обществени поръчки уведомява всички заинтересовани лица, кандидати и участници в процедури, че съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки, считано от 14.06.2020 г. преминава към електронно възлагане, посредством разработената и внедрена Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) - https://app.eop.bg/today

Профилът на “Национална електрическа компания” ЕАД в ЦАИС ЕОП може да бъде намерен на следния адрес : https://app.eop.bg/buyer/21310

С оглед спазване на законовите разпоредби, свързани с променените правила и навлизащите технологични решения във възлагателния процес и с цел безпроблемното преминаване към изцяло електронно възлагане, респективно участие, е необходимо всички бъдещи кандидати и участници, както и техните партньори – подизпълнители и трети лица по смисъла на ЗОП, за участие в обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП да разполагат с Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от квалифициран доставчик на удостоверителни услуги.

Информация относно квалифицирани доставчици на удостоверителни услуги в Европейски съюз е налична на следния адрес: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/

За усвояване на нови умения за работа в крайните потребители със системата, експерти от АОП оказват съдействие при регистрацията и техническа помощ при работа с нея. Агенцията по обществени поръчки поддържа актуална информация за системата на Портала за ОП в секциите :

„ЦАИС – Често задавани въпроси“ - https://www2.aop.bg/cais-eop-questions/

„ЦАИС ЕОП - Актуално“ - https://www2.aop.bg/cais-eop-aktualno/

Прессъобщение

След констатирано покачване на притока към язовирите „Кърджали“, „Студен Кладенец“ и „Ивайловград“ и изчислен приток към язовир „Студен кладенец“ в размер от 827 куб. м./сек., бяха предприети действия за преминаване на висока вълна. С цел освобождаване на обем за поемане на очаквания увеличен приток, постъпващият такъв се обработва чрез работа на трите водноелектрически централи, собственост на „Националната електрическа компания“ ЕАД. Към момента преливните съоръжения и на трите язовира са в изправно състояние и те се експлоатират нормално.

Сравнително ниските обеми на преминалата висока вълна, както и своевременната реакция на Националната електрическа компания за започване на интензивно сработване на водни обеми от водоемите, още преди началото на събитието, позволи задържане на вълната във водоемите от каскадата. По този начин бе възпрепятствано преливането на водни обеми през преливника на последното стъпало на каскадата - язовир „Ивайловград“. Следва преработване на водните обеми по график до достигане на определените от Министерството на околната среда и водите гранични нива за каскадата.

Прессъобщение

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК ЕАД има задължение да оповести своето намерение за промяна на цените, които прилага при извършване на лицензионните си дейности за следващия ценови регулаторен период, започващ от 01.07.2020 г.

Цената, по която дружеството, в качеството му на обществен доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители е функция от:

  • Количествата заявена електрическа енергия за потребление от крайните снабдители;
  • Разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количествата електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители, които се определят от КЕВР в съответствие с чл.21, ал.1, т.21 от Закона за енергетиката (ЗЕ);
  • Цените на производителите, регулирани от КЕВР по чл.30,ал.1, т.1 от ЗЕ;
  • Прогнозната пазарна цена по групи производители, определяна за всеки регулаторен период от КЕВР;
  • Компенсациите от Фонд „Сигурност на енергийната система“, определяни от КЕВР.

Към настоящия момент НЕК ЕАД не разполага с пълната  информация за ценообразуващите елементи за следващия регулаторен период, поради което не може да направи оценка за нивото на цената, по която общественият доставчик ще продава електрическа енергия на крайните снабдители.

Прессъобщение

Проект №BG16M1OP002-4.002-0001: „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУБ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“ се изпълнява от Дирекция „Управление на водите“ на Министерството на околната среда и водите с асоциирани партньори: „Национална електрическа компания“ ЕАД, „Напоителни системи“ ЕАД и Национален институт по метеорология и хидрология.

Прессъобщение

Информация

Петър Илиев, НЕК: Няма никаква опасност за снабдяването с електрическа енергия

Становище на НЕК ЕАД по Доклад на КЕВР за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ от 01.07.2019 г.

Становище на НЕК ЕАД по Доклад на КЕВР за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ от 01.07.2019 г.

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни