newspapers 3488857

Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Националната електрическа компания зариби р. Черна с речна пъстърва „Балканка“

Заедно с доброволци от сдружение Олимпик 2002 НЕК зариби реката с над 1000 риби „Балканка“

Националната електрическа компания (НЕК) извърши успешно зарибяване на река Черна с над 1000 бр. речна пъстърва от вида "Балканка“. Акцията се проведе в тясно сътрудничество с Риболовно сдружение "Олимпик 2002", които предоставиха ценна експертна подкрепа и участваха с доброволци. Зарибяването се осъществи в присъствието на експерти от ИАРА, за да се гарантира, че всички процедури са изпълнени в съответствие с нормативните изисквания.

Зарибяването с речна пъстърва ще допринесе за подобряване на качеството на водата чрез възстановяване на естествените популации на рибата. Този вид обитава добре характерната за тази река среда и ще спомогне за естественото пречистване на реката.

Речната пъстърва "Балканка" е ключов вид за местната екосистема, който играе основна роля в поддържането на екологичния баланс на реките в България. Нейните популации са застрашени и намаляват поради различни фактори, включително нерегламентиран риболов, изграждане на напречни прегради и замърсяване на горните течения на реките. Зарибяването с "Балканка" има за цел да противодейства на тези негативни влияния и да подобри общото състояние на реката, като така се осигурява устойчиво развитие на водните ресурси и екосистемите в България.

Тази инициатива е ключова част от стратегическата визия на НЕК за устойчиво развитие, която включва активни дейности за опазване на водните ресурси и възстановяване на биологичното разнообразие. От съществено значение за успеха на тези инициативи е доброто партньорство с всички заинтересовани страни.

ПресцентърПрессъобщение

Посещение на украински специалисти на площадката на АЕЦ “Белене”

Специалисти от Украинския оператор на ядрените централи "Енергоатом" са на посещение на площадката на АЕЦ “Белене”. На място те се запознават с оборудването, доставено по проекта, както и с техническата документация. Посещението е организирано в изпълнение на решение на Народното събрание от м. юли 2023 г. за провеждане на преговори за потенциална продажба на оборудване, предназначено за Проекта АЕЦ „Белене“. Процесът беше стартиран през миналата година, когато на среща между българската и украинската страна беше предприета първата конкретна стъпка за започване на преговорния процес. 

В рамките на посещението украинските специалисти ще имат възможност да се запознаят и с процеса по преконсервация, който експертите от НЕК извършват на доставеното оборудване. Целта на преконсервацията е запазване на състояние на съоръженията, което да съответства на изискванията за експлоатация.                                                    

Пресцентър

Пролетни годишни технически прегледи

Във връзка с провеждане на Пролетни годишни технически прегледи на хидросъоръженията на компанията ще бъдат проведени функционални проби с реално изпускане на водни количества през изпускателните съоръжения на язовирите Искър и Кокаляне.

Пробите през основния изпускател и преливните клапи на язовир Искър ще бъдат проведени на 14 май 2024 г., а пробите през основен изпускател на язовир Кокаляне ще бъдат осъществени на 15 май 2024 г.

Функционалните проби целят да се провери техническото състояние на съоръженията. Манипулациите се извършват професионално от специалисти на Предприятие Язовири и каскади в НЕК в изпълнение на „Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние“.

Всички институции, имащи отношение, са информирани предварително по съответния ред.

яз. Искър 1

Задължения на НЕК ЕАД във връзка с ДОПК

Във връзка с разпоредбите на Глава 21а от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), считано от 03.05.2024 г., НЕК ще извършва плащания към своите контрагенти само след получено потвърждение (разрешение) от Национална агенция по приходите (НАП) и Агенция „Митници“ (АМ).

НЕК ЕАД има задължение да изпраща уведомления за предстоящи плащания в електронната система на Министерство на финансите – „РМС – Плащания“. Впоследствие НАП и АМ проверяват дали получателят на плащането има непогасени, подлежащи на принудително изпълнение, публични задължения. В случай че изпълнителят няма задължения, НАП и АМ разрешават да се извърши плащането и съответно НЕК ЕАД извършва плащането.

Ако контрагентът има задължения, НАП и/или АМ НЕ разрешават на НЕК ЕАД да извърши плащането. Плащане от НЕК ЕАД може да се извърши, само след като контрагентът погаси своите задължения към НАП и/или АМ.

Пролетни годишни технически прегледи

Във връзка с провеждане на Пролетни годишни технически прегледи на хидросъоръженията на компанията ще бъдат проведени функционални проби с реално изпускане на водни количества през изпускателните съоръжения на язовирите Цанков камък и Кричим.

Пробите през двата основни изпускателя на язовир Цанков камък ще бъдат проведени на 2 април 2024 г., а пробите през основен изпускател на язовир Кричим, както и през трите преливни полета, ще бъдат осъществени на 9 април 2024 г.

Функционалните проби целят да се провери техническото състояние на преливните клапи. Всички манипулации се извършват професионално от специалисти на Предприятие Язовири и каскади в НЕК в изпълнение на „Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние“.

Всички институции, имащи отношение, са информирани предварително по съответния ред.

06 DJI 0038

07 DJI 0066

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

От началото на отбелязването на Световния ден на водата, поставено на 22 март 1993 г., до днес всяка година акцентът е върху различни аспекти, свързани с опазването, достъпа и управлението на този жизненоважен ресурс. Общата обединяваща цел е да се подчертае значението на водата за хората и планетата ни, необходимостта от равнопоставеност в достъпа до нея, да се обърне внимание върху предизвикателствата в управлението ѝ, както и да се насърчи процеса на превръщането на водата в стабилизираща сила за устойчиво развитие в глобален мащаб.

През 2024 г. темата на Световния ден на водата е „Вода за мир“ и е в съответствие с годишната публикация на Доклада за развитието на световните води на ООН, публикуван от ЮНЕСКО под заглавие „Използване на водата за мир и просперитет“.

Важността на водата за хората и планетата ни е толкова голямо, че ако достъпът до нея е оскъден или изобщо липсва, това може да предизвика конфликти. Ключов фактор за това водата да бъде катализатор за мир е приобщаващият подход, съсредоточен върху правата на човека, трансграничното сътрудничество, а на национално ниво - координация на интересите между различните водоползващи сектори.

За огромно съжаление, човечеството все още е далеч от гарантирането на равенство при осигуряването на достъп до вода и канализация. Към настоящия момент 3 милиарда души по света зависят от водоеми, които пресичат национални граници. От 153 страни, които споделят реки, езера и водоносни хоризонти със своите съседи, само 24 страни имат сключени споразумения за сътрудничество за всички споделени води. Този факт изисква да се разработят спогодби и да се създадат институции за мирно управление на водните ресурси, които пресичат международните граници.

Мотото “Вода за мир” призовава да работим заедно за балансиране на достъпа до водни ресурси, за обединение около общата ни цел – тяхното запазване и справедливо управление.

В епохата на климатични предизвикателства – редуване на недостиг на вода, наводнения и засушавания, особено силна е необходимостта от споделена отговорност към водните ресурси на планетата - на международно, регионално и местно ниво. Сътрудничеството по отношение на водата ще допринесе и за изграждането на устойчивост срещу екстремните метеорологични явления, ще помогне на населението на земята за смекчаване изменението и адаптиране към последствията от променящия се климат. Интелигентното ни отношение към водата днес е гаранция за нашето утре.

Със своето въглеродно независимо производство на енергия от един от ключовите възобновяеми източници – водата, Национална електрическа компания използва този ценен ресурс изключително отговорно и допринася за осъществяване на целите на България и Европейския съюз за постигане на неутралност по отношение на климата.

Отправяме поздрав към всички, които ценят водата, с кадри от наши хидроенергийни обекти.

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни