За нас

Image

Енергетиката е национално отговорен отрасъл и ние се гордеем, че сме част от нея. Националната Електрическа Компания ЕАД (НЕК ЕАД) е създадена в края на 1991 г. и през годините е доказала своето място в енергетиката и икономиката на Република България. Мисията на НЕК ЕАД е качествено и непрекъснато електроснабдяване.  

НЕК ЕАД е еднолично акционерно дружество. От 2008 г. собственик на капитала на НЕК ЕАД е Български Енергиен Холдинг ЕАД.

Основната дейност на НЕК ЕАД е производство и търговия с електрическа енергия. Компанията се управлява от петчленен Съвет на директорите.

 

НЕК ЕАД е най-големият производител на електрическа енергия от възобновяеми източници в България

Компанията заема централно място в българската електроенергийна система, с производство на електрическа енергия от 31 ВЕЦ и ПАВЕЦ с обща инсталирана мощност 2737 MW в турбинен режим и 931 MW в помпен режим. Гъвкавите производствени мощности на компанията са гарант за стабилността и непрекъсваемостта на електроенергийните доставки и за сигурността на електроенергийната система на България. С производството на електроенергия от ВЕЦ компанията дава своя принос за изпълнение на международните ангажименти на страната за увеличаване на дела на ВЕИ в общия енергиен баланс.

НЕК ЕАД стопанисва едни от най-големите язовири и хидроенергийни обекти в страната, към чиято експлоатация има високи изисквания за сигурност и икономичност. Общият обем на стопанисваните от НЕК ЕАД язовири е 55% от общия регулиран обем на водохранилищата в Република България.

 

НЕК ЕАД извършва активна инвестиционна дейност

НЕК ЕАД продължава да инвестира в рехабилитация и модернизация на своите ВЕЦ и ПАВЕЦ. С извършваните инвестиции НЕК ЕАД повишава надеждността и ефективността на централите и увеличава техния ресурс с цел увеличаване на електропроизводството от възобновяеми източници и ефективно използване на наличния хидропотенциал на страната.

 

НЕК ЕАД е активен участник на пазара на електрическа енергия в България

НЕК ЕАД е гарант за сигурността на доставките на електрическа енергия и има дългогодишен опит на електроенергийния пазар в България. До окончателната либерализация на пазара НЕК ЕАД изпълнява лицензионни дейности с обществена значимост. На свободния пазар компанията осъществява търговска дейност на едро чрез сегментите на БНЕБ (Българска Независима Енергийна Борса) и продажби, ориентирани към специфичните нужди на крайните потребители на електрическа енергия. НЕК ЕАД осъществява търговска дейност на регионалните електроенергийни пазари, има възможности и опит за извършване на трансгранична търговия с електрическа енергия.

 

Лоялност към клиентите и коректност към търговските партньори и контрагентите

НЕК ЕАД е с установени дългосрочни отношения с потребителите, производителите и търговците на електрическа енергия и контрагентите на компанията. Компанията се ръководи от пазарни принципи при търговия с електрическа енергия чрез открит, прозрачен и недискриминационен механизъм.

 

НЕК ЕАД разполага с възможности за търговия с гаранции за произход

Със своето производство на електроенергия от възобновяеми източници НЕК ЕАД търгува с гаранции за произход на произведената зелена енергия. Придобиването им стимулира производството на зелена енергия и допринася за опазването на околната среда.

 

Нашият екип

Служителите на НЕК ЕАД са най-важният актив на компанията. НЕК ЕАД осигурява условия за професионално развитие и разполага с висококвалифициран персонал.

Стъпвайки на своя близо 30-годишен опит в електроенергийния сектор, НЕК ЕАД работи за утвърждаването си като една съвременна, конкурентоспособна и устойчива компания.