newspapers 3488857

Новини

Прессъобщение

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК ЕАД има задължение да оповести своето намерение за промяна на цените, които прилага при извършване на лицензионните си дейности за следващия ценови регулаторен период, започващ от 01.07.2019 г.

Цената, по която дружеството, в качеството му на обществен доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители е функция от:

•   Количествата заявена електрическа енергия за потребление от крайните снабдители;

•   Разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количествата електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители, които се определят от КЕВР в съответствие с чл.21, ал.1, т.21 от Закона за енергетиката (ЗЕ);

•   Цените на производителите, регулирани от КЕВР по чл.30,ал.1, т.1 от ЗЕ;

•   Прогнозната пазарна цена по групи производители, определяна за всеки регулаторен период от КЕВР;

•   Компенсациите от Фонд „Сигурност на енергийната система“, определяни от КЕВР.

Към настоящия момент НЕК ЕАД не разполага с пълната  информация за ценообразуващите елементи за следващия регулаторен период, поради което не може да направи оценка за нивото на цената, по която общественият доставчик ще продава електрическа енергия на крайните снабдители.

Използваемост на генериращи съоръжения собственост на НЕК ЕАД или контролирани от дружеството за периода юли 2018 – януари 2019 г.

Използваемост на генериращи съоръжения собственост на НЕК ЕАД или контролирани от дружеството за периода юли 2018 – януари 2019 г.

(ВЕЦ на НЕК, ТЕЦ AES Марица изток 1 и ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3)

 

С промяна на Закона за енергетика и Правилата за търговия с електроенергия се промениха условията за работа на пазара в страната както на регулирания, така и на свободния пазар. НЕК ЕАД като обществен доставчик няма вече задължението да снабдява с електроенергия ЕСО ЕАД и електроразпределителните дружества за технологичните разходи по преноса и разпределението. Също така отпадна задължението за закупуване на енергия от ВЕИ и ВЕКП с инсталирана мощност 4 и над 4 МВт. Това беше отразено в решението на КЕВР за регулаторния период юли 2018 – юни 2019 г. В това решение НЕК има ангажимент да осигури 12,4 ТВтч електроенергия за крайните снабдители и 4,9 ТВтч за свободния пазар.

При изпълнение на своите ангажименти съгласно Закона за енергетика и Правилата за търговия с електроенергия НЕК ЕАД е заинтересован да оптимизира използването на производствените мощности по дългосрочните договори (ДД) с ТЕЦ AES Марица изток 1 и ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 и рационално използване на водния запас в язовирите стопанисвани от дружеството.

С мощностите по ДД осигуряваме енергия за регулирания пазар, резерв за първично и вторично регулиране на ЕСО ЕАД и с оставащата мощност предоставяме енергия за свободния пазар. Компанията използва максимално възможностите на БНЕБ като оферира продукти на всички платформи – за двустранни договори, пазар ден напред и пазар в рамките на деня. Целта е натовареност на съоръженията възможно най-много за постигане на най-ниска приведена цена.

Също така в зависимост от хидроложката обстановка се съобразяваме до каква степен да бъдат използвани хидрогенериращите мощности на НЕК, като изпълняваме ангажименти подобни на тези с ДД, но с допълнително осигуряване на енергия по ангажимента на БЕХ към европейската комисия.

В края на 2018 г. изтече първата половина на новия регулаторен период и вече могат да се направят някои изводи за изпълнението на решението на КЕВР за периода юли 2018–юни 2019г.

table1

 

Данните показват, че по-голяма част от определената енергия за регулаторния период крайните снабдители са закупили през тези шест месеца. Тази енергия е била осигурявана от различните източници както следва :

- Съгласно предварително разписани споразумения с „квотните“ централи – АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица изток 2;

- цялата доставена енергия от ВЕИ и ВЕКП с инсталирана мощност под 4 МВт;

- ВЕЦ на НЕК спрямо предписанията на МОСВ или нуждите за обезпечаване на потреблението на регулирания пазар;

- централи с ДД - ТЕЦ AES Марица изток 1 и ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 при възможно максимално натоварване;

За крайни снабдители НЕК е доставил 56,4 % от годишното количество, което е осигурявано с енергия над 50 % от централите с дългосрочни договори (ТЕЦ AES Марица изток 1 и ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3), квотните централи и ВЕЦ на НЕК. ВЕИ и ВЕКП са под половината от годишният им разчет поради сезоността на работата им и вероятно ще наваксат изоставането през първите месеци на 2019 г.

Спрямо решението на КЕВР НЕК е доставил за регулирания пазар енергия от ВЕЦ в определения процентен размер около 31 %. Тъй като това е енергия, която не се компенсира с други механизми, НЕК се стреми да не надвишава дела определен за регулирания пазар, за да изпълнява финансовите параметри на ценовото решение.

Анализът на мощностите диспечирани от НЕК за II-ро полугодие на 2018 г. показва почти максимална натовареност на съоръженията в термичните централи за месеците от септември до декември. По-малката натовареност е в месеците юли и август, когато поради необичайната метеорологичната обстановка имаше значително пълноводие и трябваше принудено да се преработват големи количества вода, за да не се допуска преливане на язовирите и енергийно непреработени води. За потвърждение на това към 01.07.2018 г запълнения обем е бил 89 % от общия, на 15.07.2018 г запълнения обем е бил 90,5 %, на 31.07.2018 г запълнения обем е бил 90,4 %, на 15.08.2018 г запълнения обем е бил 87 %, на 31.08.2018 г запълнения обем е бил 81,5 %. Това са обеми нетипични за летни месеци въпреки голямата производствена натовареност на съответните подязовирни ВЕЦ показана в таблицата по-долу.

table2

 

Използваемостта на централите към пълната закупена разполагаемост, без приспадане на предоставения диапазон за регулиране е следната:

     

юли.18

авг.18

сеп.18

окт.18

ное.18

дек.18

ІІ пол

%

%

%

%

%

%

%

І

ТЕЦ AES Марица изток 1

44.1

54.4

85.6

83.0

87.8

92.6

74.4

ІІ

ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3

65.6

78.8

90.1

89.7

91.6

100.0

87.1

Възможността за значителна натовареност на термичните централи беше осигурена от промените в нормативната база касаещи обществения доставчик (ОД). Основно това е заради намаляване на дела на закупуваната енергия от ВЕИ и ВЕКП, които трябва да я реализират на свободния пазар. Това са мощности с по-трудно прогнозируемо производство, заради което се резервираше от ОД диапазон в термичните централи с ДД. Промяната в ПТЕЕ промени реда на затваряне на пазарите. Сега регулирания пазар се обвързва енергийно от ОД преди свободния пазар и цялата оставаща енергия е възможно да се реализира на БНЕБ при наличие на търсене. И другото основно влияние е продължаване на усилията на мениджмънта на НЕК, компанията да е активен участник на свободния пазар при реализацията на повече енергия и на по-добра цена. За целта бяха реализирани дългосрочни продукти, които обезпечиха нормалната експлоатация на централите и впоследствие се оферираше само на пазар ден напред и пазар в рамките на деня на по-изгодни цени.

През месец януари условно могат да се забележат два периода – при намален воден запас и при пълноводие. В началото на месеца при ограничен воден ресурс на БНЕБ са предлагани само по ангажимента на БЕХ към БНЕБ и количества от свободния диапазон на централите при наличие на такъв. Наличие е на почти напълно оползотворяване на мощностите в термичните централи, като в някои случаи се е ползвал и диапазона за регулиране. Това е ставало след съгласуване с ЕСО ЕАД с цел пестене на воден ресурс. След 27.01.2019 г. след обилните валежи в района на р. Арда започна бързо покачване на нивото на яз. Кърджали, яз. Студен кладенец и яз. Ивайловград. Наложи се да се преработва по-големи обеми вода и съответно по-голямо принудено производство от ВЕЦ. Тези количества се разпределяха както към регулиран, така и към свободния пазар. В тези дни се оферираха по-големи количества към БНЕБ, както от диапазона на ТЕЦ така и от ВЕЦ. Когато не се реализираше цялото оферирано количество на БНЕБ се налагаше разтоварване на блокове в тецовете в някои часове. Това е нормална практика, като се цели пълно използване на водния ресурс и запазване в работа на всички работещи блокове, за да не се допускат режими на спиране и разпалване на блокове. Това е тежък технически режим и е свързан с риск от последваща аварийност.

table3

 

Показани са два типични дни в двата периода. В началото на месеца тецовете са били натоварвани до възможния максимум, като при излишък енергията е предлагана на БНЕБ или е използвана от ПАВЕЦ на НЕК. С изпомпаната вода през нощта е осигурявана енергия от ВЕЦ за покриване на пиковите товари през деня без преразход на вода от ВЕЦ. В ден с пълноводие (30.01.2019 г.) са предлагани количества за БНЕБ от термичните централи и от ВЕЦ, така че да се постигне преработване на всички задължителни води и да се натоварят максимално блоковете в централите.

В сравнение със съответния регулаторен период се вижда значително повишаване на натовареността на ТЕЦ AES Марица изток 1 и ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3, което се отразява благоприятно на средната претеглена цена и на енергийната система като цяло, осигурявайки блокове с регулируеми диапазони. Трябва да се отчетат и възникнали проблеми свързани с експлоатацията на термичните централи :

- Наличието на аварийност води до небаланси за НЕК като координатор и/или преразход на вода.

- Регулирането надолу от ЕСО намалява използваемостта на централите и влошава финансовите параметри.

- По-високата натовареност на централите означава по-голямо производство, което се обезпечава със закупуването и на допълнителни количества квоти за въглеродни емисии – СО2. Както многократно сме информирали КЕВР цената на емисиите се покачи до 25 евро/тон, което е значително над заложените в решението 8,91 евро/тон. Това ще доведе до риск от надвишаване на заложените параметри за компенсиране от Фонд „Сигурност на електроенергийната система суми“ към НЕК, като по наша оценка ще достигнат 268 млн.лв.

Произведена енергия от ТЕЦ за 7 съответни месеца от регулаторните периоди :

table4

В справка на ЕСО ЕАД за първите дни на 2019 г. в сравнение на 2018 г. се потвърждават предоставените по-горе данни от НЕК :

table5

НЕК изпълнява най-сложните функции на енергийния пазар в страната, съчетавайки ангажименти по изкупуване на енергия и реализацията й на регулиран и свободен пазар, производство на електроенергия от ВЕЦ съобразявайки се с ограниченията от МОСВ и изпълнявайки ангажименти към европейската комисия, поддържайки функциите на доставчик от последна инстанция и координатор на различни балансиращи групи. Също така осигурява надежден резерв от първично, вторично и третично регулиране на ЕСО ЕАД гарантирайки сигурната и надеждна работа на ЕЕС.

265,863 млн. евро е платила НЕК ЕАД на консултанта на проекта АЕЦ "Белене""Уорли парсънс" до прекратяването на договора. Липса на важна клауза в договора с консултанта по АЕЦ "Белене" е причина за огромната глоба за НЕК.

 

Интервю на изпълнителния директор на НЕК ЕАД Петър Илиев пред БНР.

Прессъобщение

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор за Рехабилитация на ПАВЕЦ „Белмекен”, ВЕЦ „Сестримо” и ВЕЦ „Момина Клисура” с  консорциум KONČAR KET – ČKD BLANSKO – RUDIS. На официалната церемония присъстваха Изпълнителният директор на НЕК ЕАД г-н Петър Илиев, н. пр. г-жа Лйерка Алайбег, извънреден и пълномощен посланик на Република Хърватия в София, н. пр. г-н Душан Щраух, извънреден и пълномощен посланик на Чешката република, както и представители на изпълнителите от консорциум KONČAR KET – ČKD BLANSKO – RUDIS.

Договорът е част от проект за рехабилитацията на хидроенергийния комплекс Белмекен-Сестримо-Чаира, който се изпълнява в рамките на Грантово споразумение №.049А, между Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) като Администратор на Международния фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на атомни мощности в АЕЦ Козлодуй (МФК/KIDSF) и Националната електрическа компания ЕАД.

Общата стойност на договора е 19.9 милиона евро, от които 11.5 милиона са безвъзмездните средства от „Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй“, останалите са собствени средства на НЕК ЕАД. Търгът за избор на изпълнител е проведен в съответствие с правилата за обществени поръчки на ЕБВР.

В обхвата на договорът за рехабилитация на ПАВЕЦ „Белмекен”, ВЕЦ „Сестримо” и ВЕЦ „Момина Клисура” влизат проектиране, производство, доставка, монтаж, авторски надзор, настройка, изпитване и пускане в експлоатация на съоръжения и системи за трите централи.

Рехабилитацията в трите централи обхваща системите за управление и мониторинг на централите.

С изпълнението на рехабилитацията се цели повишаване на надеждността на централите, подобряване на възможностите им за участие в регулиране на напрежението на системата и повишаване на сигурността на снабдяване с електрическа енергия.

Прессъобщение

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за валежи на територията на страната, НЕК ЕАД информира, че към момента няма рискове за населението и околната среда в районите на големите комплексни и значими язовири, стопанисвани от компанията.

Язовирните стени и съоръженията към тях са в добро техническо състояние и изпълняват своето предназначение без ограничения.

Речните участъци след язовирните стени, попадащи в отговорностите на компанията, са почистени и могат да провеждат изпусканите водни количества.

Водните обеми и нива в язовирите се контролират от експертните, експлоатационни екипи на компанията в съответствие с изискванията на МОСВ /Министерство на околната среда и водите/ и утвърдените планове за експлоатация.

При наличие на метеорологични условия за приток на големи водни обеми, се предприемат планирани, превантивни действия, с цел намаляване на неблагоприятно влияние върху териториите след язовирните стени.

Служителите на предприятие „Язовири и каскади“ към НЕК ЕАД са в постоянна комуникация със съответните структури и отговорни лица от местните, областните и държавни администрации, ангажирани със защитата на населението при бедствия и аварии.

6.03.2018г.

Прессъобщение

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК ЕАД има задължение да оповести своето намерение за промяна на цените, които прилага при извършване на лицензионните си дейности за следващия ценови регулаторен период, започващ от 01.07.2018 г.

Цената на електрическата енергия, по която дружеството, в качеството му на обществен доставчик, продава на крайните снабдители и електроразпределителните дружества, е функция от:

  • Количествата заявена електрическа енергия за потребление от крайните снабдители
  • Разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители, които се определят от КЕВР в съответствие с чл.21, т.21 от Закона за енергетиката
  • Цените на производителите, регулирани от КЕВР по чл.30,ал.1, т.1;
  • Определената от КЕВР методика за образуване на Цена за задължение към обществото.
  • Определените постъпления от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“

Към настоящия момент НЕК ЕАД не разполага с изброената пълна  информация  за следващия регулаторен период, поради което не може да направи оценка за нивото на цената, по която обществения доставчик продава електрическа енергия на крайните снабдители.

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни