newspapers 3488857

Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

EB6

НЕК и Стопанският факултет на Софийския университет подписаха споразумение за сътрудничество

В изпълнение на стратегията на НЕК за ползотворно партньорство с висшите учебни заведения в страната, на 29 септември изпълнителният директор на компанията инж. Мартин Георгиев и деканът на Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Атанас Георгиев подписаха споразумение за сътрудничество. НЕК и Стопанският факултет имат дългогодишно успешно партньорство по редица теми в областта на развитието на българската енергетика и подписването на споразумението открива нови перспективи за съвместни дейности, свързани с предизвикателствата на трансформацията на енергийния сектор.

Двете страни ще си оказват съдействие за популяризиране на ютилити сектора посредством подготовка на висококвалифицирани специалисти в мениджмънта и мониторинга на публични предприятия, устойчивото и отговорно управление, интелигентни технологии, търговия и инвестиции във ВЕИ, управление на енергийни данни, инвестиции в хибридни енергийни паркове и съоръжения, финансови и регулаторни технологии чрез повишаване на теоретичните знания и развиване на практически умения и др.

„За нас е чест да работим заедно и да дадем нова енергия на дългогодишното ни сътрудничество с актуални теми и съвместни инициативи“, каза инж. Георгиев. „Това споразумение затвърждава ангажимента на двете страни за обмена на експертиза по ключови аспекти в българската енергетика и ще бъде важен инструмент за обогатяване на знанията на студентите и експертите в подкрепа на младите таланти“. 

Доц. д-р Атанас Георгиев подчерта активната учебна дейност на Стопански факултет, вкл. в международен план, и открои редица възможности за съвместни инициативи – участие на служители от НЕК като обучаеми и гост-лектори в бакалавърски и магистърски програми, следдипломни квалификации, присъединяване към Кариерния център, работа по научно-приложни проекти и др.

В началото на новата академична година НЕК затвърждава позицията си на доверен партньор в подготовката и развитието на успешни кадри в енергийния отрасъл.

ПРЕСЦЕНТЪР

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК с повишен кредитен рейтинг от Standard & Poor’s

Перспективата на компанията е стабилна

На 17 август 2023 г. международната рейтинговата агенция Standard & Poor’s повиши кредитния рейтинг на „Национална електрическа компания“ ЕАД от "ВВ-“ на "BB“, със стабилна перспектива, поради подобряване на кредитните показатели на дружеството.

Повишаването на рейтинга е резултат от изключителното представяне през 2022 г. на НЕК ЕАД и едноличния собственик на компанията - „Български енергиен холдинг“ ЕАД. Стабилната перспектива отразява очакванията на рейтинговата агенция, че БЕХ ЕАД ще продължи да оказва ликвидна подкрепа на НЕК ЕАД и останалите дъщерни дружества от Групата, както и ще поддържа задлъжнялостта си ниска за периода 2023 – 2025 г. От Standard & Poor’s посочват също, че очакват подобрение в профила на приходите на БЕХ ЕАД.

Отлагането на либерализацията на пазара на електроенергия на дребно за 2025 г. ограничава самостоятелния кредитен профил на НЕК ЕАД. Рейтинговата агенция прогнозира, че поради изпълнението на функцията на Обществен доставчик НЕК ЕАД може да бъде изправена пред променливи финансови резултати.

Кредитната агенцията подчертава, че БЕХ Група запазва стратегическото си значение за сигурността на доставките на електроенергия и природен газ в страната и посочва, че вероятността за подкрепа от страна на правителството е нараснала, доказателство за което са предоставените държавни заеми и гаранции на компании от холдинговата структура. S&P разглежда НЕК ЕАД като дъщерно дружество от стратегическо значение за БЕХ Група, предвид важната му роля в енергийната система на България като производител на беземисионна електроенергия от ВЕЦ, доставчик от последна инстанция и обществен доставчик на електроенергия, както и на факта, че дружеството успя да се трансформира от губещо предприятие до компания, допринасяща за близо 20% от EBITDA (оперативна печалба преди лихви, данъци и амортизации) на БЕХ Група.

В заключение, рейтинговата агенция съобщава, че би могла да повиши рейтинга на НЕК ЕАД, ако кредитният профил на БЕХ Група се подобри до "bbb-" в резултат от по-голяма  стабилност на рентабилността на групата и повече яснота по отношение изпълнението на националните планове и политики, насочени към енергиен преход.

ПРЕСЦЕНТЪР

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК продължава работата по възстановяване на ГНД Тешел

НЕК продължава работата по възстановяване на Главна напорна деривация (ГНД) Тешел. Деривацията е изпразнена и обезопасена и екип от експерти от НЕК е в процес на установяване на точния обем на нарушения участък. Екипът на НЕК ще потърси становище от водещи експерти от Хидротехническия факултет в Университета по архитектура, строителство и геодезия с цел реализиране на най-доброто решение за възстановяване на облицовката на напорната деривация.

По отношение на нивото на язовир Доспат е важно да се подчертае, че завиреният обем на язовира е с обичайното си ниво на запълване за този период от годината. Няма опасност от неконтролирано изпускане на водни обеми. За осигуряване на ефективен контрол и намаляване на нивото на водния обем на язовира се работи по реализиране в кратки срокове на конкретни решения за безопасно отвеждане на водите от язовир Доспат към изравнител Тешел и водноелектрическите централи от каскада Доспат-Въча. Допълнителен инструмент за управление на нивото на язовира е контролиране на водните притоци чрез събирателните деривации и водохващанията. Всички действия, които НЕК предприема, осигуряват стриктен контрол върху водните ресурси и гарантират безопасност на населението и съоръженията.

За НЕК възстановяването на нормалната експлоатация на ГНД Тешел при спазване на всички мерки за безопасност за околната среда, населението и съоръженията е основен приоритет.

ПРЕСЦЕНТЪР

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК предприема ремонтни работи на деривационнен тръбопровод при ВЕЦ Тешел

Поради констатирани завишени филтрации на вода в района на ВЕЦ Тешел и главна напорна деривация (ГНД), свързваща централата с яз. Доспат, НЕК извърши превантивни мерки за източване на деривационния тръбопровод.

Вследствие на извършените огледи на тръбопровода са установени линейни участъци с нарушена вътрешна панцеровка (облицовка).

Предприети са действия за установяване на причините и подготовка за извършване на възстановителни ремонтни работи при спазване на най-високи мерки за безопасност на околната среда, служителите и съоръженията.  

Съоръженията на ВЕЦ Тешел не са засегнати, като в периода на извършване на ремонтни дейности централата ще бъде изключена.

Допълнителна информация

Водите на язовир Доспат се отправят към ВЕЦ Тешел чрез главната деривация дълга 16,2 км., от които 15 км са тунели.

ВЕЦ Тешел е първото стъпало на каскадата Доспат-Въча. В централата са монтирани 2 турбогрупи тип Францис с обща мощност 60 МВт.

ПРЕСЦЕНТЪР

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Националната електрическа компания получи лицензия за своя Център за професионално образование и обучение Зелена енергия. Лицензията се издава от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и дава право за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на професионална квалификация по 10 професии. 

Изпълнителният директор на НЕК инж. Мартин Георгиев благодари на инж. Марияна Павлова, Председател на НАПОО, за доверието и оказаната подкрепа по време на цялата процедура по лицензирането на Зелена енергия и изрази увереност, че с екипа от професионалисти в НЕК учебният център ще се превърне в отлична образователна инициатива. Г-жа Павлова пожела успешен старт и множество постижения, като подчерта готовността на служителите на НАПОО за съдействие и занапред.

В качеството си на структуроопределяща компания подхождаме отговорно и поставяме основен акцент върху повишаването и надграждането на професионалната квалификация на кадрите. След подписването на меморандуми за сътрудничество с висшите учебни заведения, множество проведени инициативи със студенти и ученици, лицензирането на Центъра за професионално образование е поредна стъпка в изпълнение на стратегията на компанията за развитие на човешките ресурси и нейния кадровия резерв.

Професионалният учебен център на НЕК Зелена енергия ще бъде открит в началото на новата учебна година в гр. Пловдив.

ПРЕСЦЕНТЪР

Зелена енергия 1

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК завърши успешно рехабилитацията на ВЕЦ Момина клисура

Централата ще посрещне своя 50-годишен юбилей с изцяло обновено турбинно оборудване, нови сферични шибъри, системи за управление и контрол, нови операторски станции

На 26 юли 2023 г. изпълнителният директор на НЕК инж. Мартин Георгиев отбеляза официалното завършване на рехабилитацията на ВЕЦ Момина клисура. Събитието се проведе в централата с участието на заместник-министъра на енергетиката г-н Красимир Ненов, представители на Европейската банка за възстановяване и развитие като администратор на „Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй“, представители на консорциума изпълнител на рехабилитацията, представители на местната власт и служители на НЕК.

В своето приветствие инж. Георгиев подчерта, че успешното реализиране на рехабилитацията на ВЕЦ Момина клисура е от ключово значение за бъдещата надеждна работа не само на централата, но и на цялата хидроенергийна каскада Белмекен – Сестримо – Момина клисура. Новото съвременно оборудване ще допринесе за по-ефективното управление на ВЕЦ-а и оптимално оползотворяване на ценните водни ресурси. Г-н Георгиев благодари на ЕВБР за оказаната подкрепа, на изпълнителя на рехабилитацията за доброто сътрудничество и на служителите за вложения труд и професионализъм за успешното изпълнение на проекта.

Заместник-министър Ненов посочи, че модернизацията на ВЕЦ Момина клисура ще допринесе за надеждната експлоатация на електроенергийната система на България. По неговите думи завършването на проекта е още една стъпка към постигането на амбициозните цели за декарбонизация, които страната ни като държава-членка на ЕС следва да изпълни.

Обхватът на рехабилитацията на ВЕЦ Момина клисура включва проектиране, производство, доставка, монтаж, технически надзор, настройка, тестване и въвеждане в експлоатация на оборудване: нови сферични шибъри, хидравлични цилиндри за направляващи апарати и синхронни изпускатели на турбините, турбинно оборудване, помпи за технически води, нови турбинни регулатори, възбудителни системи и системи за управление и мониторинг на цялата централа с нови операторски станции. На 27 април 2023 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството издаде на Националната електрическа компания разрешение за ползване на втори етап от рехабилитацията ВЕЦ Момина клисура, с което  успешно завърши последният етап от проекта.

Извършените рехабилитационни дейности ще намалят разходите за поддръжката на хидроенергийните мощности, ще способстват за подобряване на характеристиките по отношение на нивата на напрежението и честотния контрол, ще допринесат за повишаване на експлоатационната надеждност на централата и за увеличаване на електропроизводството чрез по-ефективното използване на наличния хидропотенциал.

Модернизацията е част от Проекта за рехабилитация на съоръжения от хидроенергийната система, съфинансиран с безвъзмездни средства от администрирания от ЕБВР „Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй“ (KIDSF) и собствени средства на компанията. KIDSF се финансира от Европейския съюз и следните донори: Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Нидерландия, Испания, Швейцария и Обединеното кралство. През м. декември 2022 г. Асамблеята на донорите на KIDSF одобри удължаване на срока на грантово споразумение, подписано с НЕК. Това позволява на компанията да използва отпуснатите безвъзмездни средства за завършване на проектите по рехабилитация на производствени мощности до края на 2023 г.

Допълнителна информация

ВЕЦ Момина клисура се намира на около 100 км югоизточно от София в с. Момина клисура, област Пазарджик. Централата е въведена в експлоатация през 1973 г. и тази година отбелязва забележителен 50-годишен юбилей. ВЕЦ Момина клисура е деривационна с инсталирана мощност 120 MW и е третото последно стъпало на хидроенергийната каскада Белмекен-Сестримо-Момина клисура. Средното годишно производство на електроенергия от централата е 136 GWh. Произведената електрическа енергия от ВЕЦ Момина клисура от въвеждането ѝ в експлоатация до настоящият момент е  17 637 563 928 kw/h.

На 18.05.2018 г. е подписан договор между НЕК ЕАД и консорциум KONČAR KET – ČKD BLANSKO – RUDIS  с предмет „Рехабилитация на ПАВЕЦ Белмекен, ВЕЦ Сестримо и ВЕЦ Момина клисура “.

Проектът има за цел да увеличи експлоатационната надеждност и да подобри управлението на централата, чрез подмяна на амортизирано оборудване.

При изпълнението на рехабилитацията са заложени следните общи цели:

  • възможно най-добри решения за безопасност и здраве
  • повишаване на надеждността на съоръженията
  • минимално въздействие върху околната среда
  • високо енергийно производство
  • ниска консумация на енергия за собствени нужди
  • висока степен на гъвкавост при енергийното производство
  • най-високо ниво на автоматизация
  • кратко време за пускане и спиране

Международен фонд Козлодуй, администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие, е създаден през м. юни 2001 г. като програма на Европейската комисия и други европейски донори за подпомагане на българското правителство да се справи с предсрочното затваряне и извеждане от експлоатация на четирите блока на АЕЦ Козлодуй и последващи компенсаторни мерки в енергетиката.

НЕК има подписано грантово споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие като Администратор на KIDSF за рехабилитацията на хидроенергийния комплекс Белмекен-Сестримо-Чаира и рехабилитация на ОРУ 110 kV на ВЕЦ Въча 1 и други системи на ВЕЦ под общ контрол. Общият бюджет на споразумението е 37 милиона евро, от които 70% (26 580 000 евро) се  финансират от KIDSF, а 30% от НЕК.

Със своите 31 ВЕЦ и ПАВЕЦ с инсталирана мощност от 2737 MW в турбинен режим и 931 MW в помпен режим НЕК е най-големият производител на енергия от възобновяеми източници в страната.

ПРЕСЦЕНТЪР 

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни