newspapers 3488857

Новини

Прессъобщение

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК ЕАД има задължение да оповести своето намерение за промяна на цените, които прилага при извършване на лицензионните си дейности за следващия ценови регулаторен период, започващ от 01.07.2021 г.

Цената, по която дружеството, в качеството му на обществен доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители е функция от:

  • Количествата заявена електрическа енергия за потребление от крайните снабдители;
  • Разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количествата електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители, които се определят от КЕВР в съответствие с чл.21, ал.1, т.21 от Закона за енергетиката (ЗЕ);
  • Цените на производителите, регулирани от КЕВР по чл.30,ал.1, т.1 от ЗЕ;
  • Прогнозната пазарна цена по групи производители, определяна за всеки регулаторен период от КЕВР;
  • Компенсациите от Фонд „Сигурност на енергийната система“, определяни от КЕВР.

Към настоящия момент НЕК ЕАД не разполага с пълната  информация за ценообразуващите елементи за следващия регулаторен период, поради което не може да направи оценка за нивото на цената, по която общественият доставчик ще продава електрическа енергия на крайните снабдители.

Прессъобщение

Язовирите, стопанисвани от Национална електрическа компания чрез предприятие Язовири и каскади, работят в нормален режим за условията на усложнена хидрометеорологична обстановка след обилния снеговалеж и последвалото покачване на нивата на водите. Обичайните за зимния сезон високи вълни по каскада Арда са в процес на затихване. Язовир Ивайловград прелива контролирано с минималните 60 куб. м/сек., което е в рамките на допустимото. Във всички останали големи язовири има свободни обеми за поемане на допълнителни водни количества. Осигурена е постоянна работа на водноелектрическите централи с оглед максимално ефективно оползотворяване на водния ресурс, съобразено с товара на енергийната система.

НЕК ЕАД продължава да следи и анализира снежния запас и очаквания, евентуален воден приток от него, както и да информира всички заинтересовани ведомства и институции. Денонощни екипи на предприятие Язовири и каскади следят големите хидроенергийни каскади Арда, Въча, Батак и Белмекен-Сестримо-Чаира.

Всички съоръжения на язовирните стени, стопанисвани от НЕК ЕАД, работят в пълна изправност и изпускането на водни обеми е рутинно и контролирано.

Със собствени средства, НЕК ЕАД отстранява отпадъци, попаднали в акваторията на водоемите, с цел недопускане на застрашаване на сигурността и нормалната експлоатация на съоръженията при язовирните стени.

НЕК ЕАД има ангажимент да поддържа проводимостта на речните корита само на 500 метровия участък след язовирните стени. Независимо от това, при констатиране на замърсяване на водоемите, своевременно се сигнализират отговорните ведомства и институции.

Български енергиен холдинг ЕАД стартира конкурсни процедури за избор на членове (представители на държавата) в съветите на директорите на дъщерните дружества – публични предприятия, попадащи в рамките на холдинга

Процедура за избор на трима представители на държавата в Съвета на директорите на „Национална Електрическа Компания“ ЕАД

Покана

Информация

Методика

Заявление

Декларация

НЕК ЕАД с енергийни спестявания за над 1 GWh

Като задължено лице по Закона за енергийната ефективност, на НЕК ЕАД беше поставена цел да постигне и докаже пред Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), енергийни спестявания в крайното потребление, за периода 2017 г. – 2019 г., възлизащи на 483 MWh.

В резултат на реализираните множество мерки от НЕК ЕАД, компанията постигна енергийни спестявания в крайното потребление, възлизащи на 1 011,36 MWh (повече от два пъти над поставената цел), като за същото АУЕР издаде необходимите удостоверения за енергийни спестявания.

Допълнителна информация

АУЕР е институцията, която осъществява контрол по спазване на законодателството в областта на енергийната ефективност. Чрез издаване на удостоверения за енергийни спестявания агенцията потвърждава размера на енергийните спестявания в резултат на извършените енергийноефективни услуги и на други мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Енергийно спестяване е количеството спестена енергия, определена чрез измерване и/или оценка на потреблението на енергия като разлика в потребените количества енергия преди и след прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Повишаване на енергийната ефективност е резултат от изпълнението на мярка или дейност, който води до намаляване на съотношението между вложеното количество енергия и изходното количество произведена стока, услуга или енергия без влошаване на качеството или други характеристики.

Информационно съобщение

“Национална електрическа компания” ЕАД, в качеството си на секторен Възложител на обществени поръчки уведомява всички заинтересовани лица, кандидати и участници в процедури, че съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки, считано от 14.06.2020 г. преминава към електронно възлагане, посредством разработената и внедрена Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) - https://app.eop.bg/today

Профилът на “Национална електрическа компания” ЕАД в ЦАИС ЕОП може да бъде намерен на следния адрес : https://app.eop.bg/buyer/21310

С оглед спазване на законовите разпоредби, свързани с променените правила и навлизащите технологични решения във възлагателния процес и с цел безпроблемното преминаване към изцяло електронно възлагане, респективно участие, е необходимо всички бъдещи кандидати и участници, както и техните партньори – подизпълнители и трети лица по смисъла на ЗОП, за участие в обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП да разполагат с Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от квалифициран доставчик на удостоверителни услуги.

Информация относно квалифицирани доставчици на удостоверителни услуги в Европейски съюз е налична на следния адрес: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/

За усвояване на нови умения за работа в крайните потребители със системата, експерти от АОП оказват съдействие при регистрацията и техническа помощ при работа с нея. Агенцията по обществени поръчки поддържа актуална информация за системата на Портала за ОП в секциите :

„ЦАИС – Често задавани въпроси“ - https://www2.aop.bg/cais-eop-questions/

„ЦАИС ЕОП - Актуално“ - https://www2.aop.bg/cais-eop-aktualno/

Прессъобщение

След констатирано покачване на притока към язовирите „Кърджали“, „Студен Кладенец“ и „Ивайловград“ и изчислен приток към язовир „Студен кладенец“ в размер от 827 куб. м./сек., бяха предприети действия за преминаване на висока вълна. С цел освобождаване на обем за поемане на очаквания увеличен приток, постъпващият такъв се обработва чрез работа на трите водноелектрически централи, собственост на „Националната електрическа компания“ ЕАД. Към момента преливните съоръжения и на трите язовира са в изправно състояние и те се експлоатират нормално.

Сравнително ниските обеми на преминалата висока вълна, както и своевременната реакция на Националната електрическа компания за започване на интензивно сработване на водни обеми от водоемите, още преди началото на събитието, позволи задържане на вълната във водоемите от каскадата. По този начин бе възпрепятствано преливането на водни обеми през преливника на последното стъпало на каскадата - язовир „Ивайловград“. Следва преработване на водните обеми по график до достигане на определените от Министерството на околната среда и водите гранични нива за каскадата.

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни