Покана

Наименование: Доставка на антифриз, спирачна течност, течност за чистачки и смазки за транспортните средства, машини и съоръжения използвани от НЕК ЕАД.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.02.2016 г.
Приложения23.02.2016 г.

Покана

Наименование: Техническо обслужване на термопомпена инсталация в ПАВЕЦ „Чаира“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана и приложения09.02.2016 г.

Събиране на оферти

Наименование: „Ремонт на хладилна техника в почивните домове и ЦУ на НЕК ЕАД"

Срок за получаване на оферти: 15.12.2015 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Техническа спецификация с приложения17.11.2015 г.

Покана за провеждане на процедура

Наименование: „Независим финансов одит на изпълнението на проект „Удобство и сигурност на път до месторабота и обратно”, изпълняван от НЕК ЕАД по сключен договор № ESF-2203-01-01 008/08.02.2014 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.“
"ВЕЦ Студен кладенец – рехабилитация настилка на площадка изтичало"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.09.2015 г.
Приложения30.09.2015 г.

Покана за провеждане на процедура

Наименование: Покана за провеждане на процедура чрез събиране на оферти с предмет:
"ВЕЦ Студен кладенец – рехабилитация настилка на площадка изтичало"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана с приложения28.01.2015 г.

Процедура

Наименование: Покана за провеждане на процедура чрез събиране на оферти с предмет:

"Абонаментно сервизно обслужване и поддържане" в два лота:
ЛОТ 1 - „Абонаментно сервизно обслужване на аварийно смукателните вентилационни системи (АСВС) и системите за контрол и сигнализация на СО2"

ЛОТ 2 - "Абонаментно поддържане и обслужване на въздушни дихателни апарати в Предприятие „Водноелектрически централи"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана27.01.2015 г.
Приложения27.01.2015 г.

Процедура

Наименование: „Доставка на предпазни ръкавици за нуждите на персонала в централно управление, предприятията и клона на НЕК ЕАД за срок от една година"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана08.01.2015 г.
Удължаване на срока20.01.2015 г.

Процедура

Наименование: „Изготвяне на актюерска оценка по МСС 19 във финансов отчет на Дружеството към 31.12.2014г."


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за представяне на оферти29.12.2014 г.

Процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти

Наименование: Доставка на антифриз, спирачна течност, течност за чистачки и смазки за транспортните средства, собственост на НЕК ЕАД.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана16.12.2014 г.

Процедура реф.№ 14ТП-У19А070

Наименование: „Избор на акредитиран верификационен орган“

Реф. №: 14ТП-У19А070


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана22.10.2014 г.
Приложения22.10.2014 г.
Договор - проект22.10.2014 г.
Уведомление13.11.2014 г.

Процедура Реф. №: 14 ТП-З19А064

Наименование: „Доставка на софтуер за диагностика и части за пожароизвестителни инсталации за използване на централи Унипос; части за пожарогасителни инсталации, спрей за тестване и почистване на датчици на ПИС/ПГС, поддържани от НЕК ЕАД"

Реф. №: 14 ТП-З19А064


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Техническо задание06.10.2014 г.
Покана06.10.2014 г.

Процедура Реф. №: 14 ТП-З19А064 (2)

Наименование: „Доставка на софтуер за диагностика и части за пожароизвестителни инсталации за използване на централи Унипос; части за пожарогасителни инсталации, спрей за тестване и почистване на датчици на ПИС/ПГС, поддържани от НЕК ЕАД"

Реф. №: 14 ТП-З19А064


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Техническо задание06.10.2014 г.
Покана06.10.2014 г.

Покана за представяне на оферта

Наименование: Процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти за изпълнение на поръчка с предмет:
"Модернизация и разширение на съществуващата система за контрол на достъпа до Централно управление на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 

Покана за представяне на оферта

Наименование:Процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти за изпълнение на поръчка с предмет:
"Химичен анализ на добивана подземна вода от 10 броя тръбни кладенци на площадка "АЕЦ Белене и 2 броя тръбни кладенци, намиращи се в база АЕР "ТК 1 ? 2 НЕК-АЕР-Белене"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 

Покана за представяне на оферта

Наименование:Процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти за изпълнение на поръчка с предмет:
Обследване на възможностите за изграждане на инсталация за битово горещо водоснабдяване (БГВ) на почивно оздравителен комплекс "Енерго"-Пампорово


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 

Покана за представяне на оферта

Публична покана с предмет:
Доставка спомагателно оборудване за поддръжка и профилактика на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации, обслужвани от звено СК "Белене"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 

Покана за предоставяне на оферта

Покана за предоставяне на оферта за подмяна на врати и витрини в кухненския блок на ПД "Енерго"2, к.к. Златни пясъци", гр. Варна

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
"Национална Електрическа Компaния" ЕАД, Ви уведомява, че удължава срока за представяне на оферти за избор на изпълнител на поръчка с предмет: "Подмяна на врати и витрини в кухненски блок на ПД "Енерго 2", к.к. Златни пясъци", гр. Варна до 17:00 ч. на 29.05.2014 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 

Покана за представяне на оферта

Уведомление за удължаване срока за подаване на оферти по процедура за възлагане на поръчка чрез събиране на оферти, с предмет: "Изготвяне на оценка за съответствие на работен проект със ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изграждане на обект: "Аварийно укрепване на ПД "Енерго" Приморско".


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Уведомление  

Покана за представяне на оферта

Покана и Приложения за участие в процедура за възлагане на поръчка чрез събиране на оферти, с предмет: "Изготвяне на оценка за съответствие на работен проект със ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изграждане на обект: "Аварийно укрепване на ПД "Енерго" Приморско".


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 
Приложения 

Покана за представяне на оферта

Подновяване на лицензиите на Cisco IronPort E-mail Security Bundle Dual C170 Appliance", реф. № 14ИТ-219А013.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 
Приложения 
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни