Архив 2010-2013

19.12.2013г.
13:30 часа на 20.12.2013 г., в сградата на НЕК ЕАД, София, ул. “Веслец” № 5 - Отваряне на финансовите предложения за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :„Доставка на гумени шнурове за РМЦ“, Реф. № 13РП – Х50А029


12.12.2013г.
Уведомление до  „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ за промяна на датата на отваряне на предложенията по процедура с предмет: „Проектиране, изработка, монтаж и пускане в експлоатация на нови сферичен шибър и хидравлична схема за управление на ХГ – 1 във ВЕЦ „Мала Църква“.


09.12.2013г.
Тръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода от 01 януари 2014г. до 31 януари 2014 год., с реф. № 13TE8300044


03.12.2013г.
Покана за представяне на оферти с предмет: „Обследване на архива на ЦУ на НЕК ЕАД и неговите клонове и предприятия, с цел оптимизация и дигитализиране", реф. № 13ИП-Т13А014


02.12.2013г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„ДОСТАВКА НА ЛАМПИ, ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И ПУСКOВО РЕГУЛИРАЩА АПАРАТУРА ЗА ТЯХ В ДЕВЕТ ЛОТА, КАКТО СЛЕДВА:
ЛОТ 1 – ПРЕДПРИЯТИЕ „ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ“;
ЛОТ 2 – ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“;
ЛОТ 3 – ПРЕДПРИЯТИЕ „ТРАФОЕЛЕКТРОИНВЕСТ“;
ЛОТ 4 – ПЛОЩАДКА БЕЛЕНЕ И СК БЕЛЕНЕ – ПОДЕЛЕНИЯ НА НЕК ЕАД;
ЛОТ 5 – ПД „ЕНЕРГО“ БОРОВЕЦ, ПД „ЕНЕРГО“ ВИТИНЯ, ПД „ЕНЕРГО“ МАЛА ЦЪРКВА, ПД „ЕНЕРГО“ ПРЕДЕЛ НА НЕК ЕАД;
ЛОТ 6 – ПД „ЕНЕРГО“ - 1, СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, ПД „ЕНЕРГО“ БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА“, ПД „ЕНЕРГО“ - 2, ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ;
ЛОТ 7 - ПД „ЕНЕРГО“ ПРИМОРСКО, ПД „ЕНЕРГО“ ПАРК РОСЕНЕЦ;
ЛОТ 8 – ПОК „ЕНЕРГО“ ПАМПОРОВО;
ЛОТ 9 – ЦУ НА НЕК ЕАД
Реф.№ 13ТП-X19A085


2811.2013г.
10:00 часа на 04.12.2013 год. - Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет: "Доставка на неръждаеми: тръби, фасонни части и арматура за ХГ-1, ХГ-3, ХГ-4 в ПАВЕЦ "Белмекен", Реф.№ 13ПП-X50A039


28.11.2013г.
Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка в четири лота:
Лот 1 - “Извършване на обследване и съставяне на технически паспорти, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. на обект ВЕЦ „Симеоново“;
Лот 2 - “Извършване на обследване и съставяне на технически паспорти, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. на обект ВЕЦ „Въча 1“;
Лот 3 - “Извършване на обследване и съставяне на технически паспорти, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. на обект ПАВЕЦ „Белмекен“;
Лот 4 - “Извършване на обследване и съставяне на технически паспорти, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. на обект ВЕЦ „Бояна“.


28.11.2013г.
Процедура с предмет : „Осигуряване и поддържане на свързаност между точки в Белене и Централно управление на НЕК в град София“реф.ном. 13АС-219А106


27.11.2013г.
Работен проект за реконструкция на ВЛ 110 кВ "Дропла" от п/ст "Шабла" до п/ст,"Генерал Тошево", реф. № 13ИП-Х72А018

 • Покана
 • Таблица2.xls
 • Таблица1.xls
 • От 15 часа на 29.01.14г. -Отваряне на първоначалните финансови оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка договаряне с обявление с предмет: "Работен проект за "Реконструкция на ВЛ 110 кВ "Дропла" от п/ст "Шабла" до п/ст "Генерал Тошево".Реф. № 13ИП-Х72А18

  Писмa


25.11.2013г.
14:00 часа на 27.11.2013 год. - Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет: "Осъществяване на охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД, Предприятие "Трафоелектроинвест" в 4 обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 - Охрана на гараж и складови помещения; Обособена позиция №2 - Охрана на подстанция Дупница - 110/20kV - незавършено строителство; Обособена позиция №3 - Охрана на Административна сграда на П "Трафоелектроинвест" и складова база "Гара Искър"; Обособена позиция №4 - Охрана на подстанция Добрич - 400/110 kV


25.11.2013г.
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ СПИСЪКА С КАНДИДАТИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ НА НЕК ЕАД“ Реф.12ИД-2А008


25.11.2013г.
Въпроси и отговори по процедура: "Проектиране, изработка, монтаж и пускане в експлоатация на нови сферичен шибър и хидравлична схема за управление на ХГ - 1 във ВЕЦ "Мала Църква", Реф. № 13ПП-Х50А017


20.11.2013г.
Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Тръбна мрежа за кабели 110кV и оптичен кабел OPUG в участъка на променена улична регулация на ул. "Янко Комитов" преди пресечката с ул. "Лазар Маджаров" до ул. "Струга", ж.к. "Славейков", гр.Бургас", Реф. № 13ИП-Х19А092


18.11.2013г.
Tръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода: от 1 Декември 2013г. до 31 Декември 2013г. Реф. № 13TE8300040


15.11.2013г.
Публична покана с предмет: "Пясъкоструене и нанасяне на антикорозионно покритие на напорен тръбопровод и обмазване на опорни блокове" - ВЕЦ "Видима", Реф. № 13РП-Х50А043.


15.11.2013г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработка, доставка и монтаж на командни, релейни табла и електромерни шкафове и табла собствени нужди - постоянен (DC) и променлив (AC) ток, контролни и силови кабели н.н. за обект; подстанция "Добруджа" 400/220/110/31,5/10,5 kV - Реконструкция на ОРУ 110 kV", Реф.№ 13ИП-X72А017


15.11.2013г.
Процедура за възлагане на поръчка чрез публична покана с предмет: "Абонаментно поддържане на съоръжения под налягане (СН) в НЕК за срок до 01.02.2015 г.", Реф. № 13ТП-110А001.


12.11.2013г.
Покана за представяне на оферти с предмет: "Доставка на части за пожароизвестителни/пожарогасителни системи за нуждите на НЕК ЕАД и спрей за тестване и почистване", реф. № 13ТП-В10А003


12.11.2013г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "ВЕЦ "Видима" - "Авариен ремонт на въздушен откос на дневен изравнител - Изпълнение на инжекционни мероприятия по одобрен проект", Реф. № 13РП - Х50А034


12.11.2013г.
Публична покана с предмет: „Извършване на куриерски услуги:Обособена позиция №1-Извършване на вътрешни куриерски услуги;
Обособена позиция №2 - Извършване на международни куриерски услуги"


12.11.2013г.
Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на клинов шибър DN 400, PN 16 за ХГ-3 във ВЕЦ "Тъжа", Реф. № 13ИП-Х50А032

 • Обявление
 • Решение
 • Документация
 • Отварянето на финансовите предложения, постъпили по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на клинов шибър DN 400, PN 16 за ХГ-3 във ВЕЦ "Тъжа", реф. № 13ИП-Х50А032, ще се проведе на 31.01.2014 г. от 11:30 часа в управление „Обществени поръчки” на НЕК ЕАД, София, ул. “Веслец” №5, етаж 6


12.11.2013г.
Публична покана и условия за участие в процедура по реда на Глава 8 а от ЗОП с предмет: "Доставка на графитни уплътнения в два лота: Реф. № 13ИП-150А051
ЛОТ 1 - "Доставка на графитно уплътнение комплект за ХГ-2 във ВЕЦ "Алеко";
ЛОТ 2 - "Доставка на графитни уплътнения за ХГ-1 в ПАВЕЦ "Чаира" - 6 реда",


07.11.2013г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА "Доставка на календари, бележници, хартиени торби, папки и химикалки за НЕК ЕАД - 2014 година",Реф. № 13АС-219А095


04.11.2013г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА "Доставка на антифриз, спирачна течност, течност за чистачки и смазки за транспортните средства, собственост на НЕК ЕАД" Реф.№13ТП-Х19А087


04.11.2013г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "РЕМОНТ НА РЕЛСОВ ПЪТ НА ХАСПЕЛА ОТ ДОЛНА СТАНЦИЯ ДО АК НА ВЕЦ "БЕЛИ ИСКЪР" - Реф. №13РП-550А037


04.11.2013г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА: "Проектиране, доставка и монтаж на пречиствателни станции за отпадни и битови води от АБС и Сградоцентрала във ВЕЦ "Кричим" и ВЕЦ "Студен кладенец"" Реф.№13ПП-X50A033.


04.11.2013г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА: "Газов анализ на изолационни масла в маслонапълнени съоръжения" Реф.№13РП-Х50А028.


04.11.2013г.
11:00 часа на 07.11.2013 год. - Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет: "Ремонт на водовземна кула за ВЕЦ Пещера", язовирен район "Батак", Реф. № 13РП-Х60А011


01.11.2013г.
Изготвяне на Технически паспорт на ПД "ЕНЕРГО" - Приморско", реф. № 13ИП-290А004.


31.10.2013г.
Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на клинов шибър DN 400, PN 16 за ХГ-3 във ВЕЦ "Тъжа", Реф. № 13ИП-Х50А032


30.10.2013г.
Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Геодезично заснемане и кадастрално вписване в регистрите на съответните общини на комуникационни трасета на силови, контролни и съобщителни кабели, свързващи ПАВЕЦ "Чаира", ВЕЦ"Сестримо", ВЕЦ"Батак" и ВЕЦ"Пещера", които са собственост на НЕК ЕАД Предприятие "ВЕЦ" Реф.№ 13ИП-X50A038


29.10.2013г.
Открита процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на самосмазващи лагерни втулки и заготовки за реконструкция на уплътненията и лагерните възли на сферичните шибъри от ХГ-2 в 2 /две/ обособени позиции (лота) за ВЕЦ "Б. Искър", Реф. №13РП-450А036,. както следва:
- Обособена позиция (Лот) №1: Доставка на самосмазващи лагерни втулки за реконструкция на лагерните възли на сферичните шибъри от ХГ-2 във ВЕЦ "Б. Искър";
- Обособена позиция (Лот) №2: Доставка на неръждаеми заготовки за реконструкция на уплътненията и лагерните възли на сферичните шибъри от ХГ-2 във ВЕЦ "Б. Искър"

 • Обявление
 • Решение
 • Документация
 • 10:00 часа на 31.01.2014 год - Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет: "Доставка на самосмазващи лагерни втулки и заготовки за реконструкция на уплътненията и лагерните възли на сферичните шибъри от ХГ-2 в 2 /две/ обособени позиции (лота) за ВЕЦ "Б. Искър", както следва:Обособена позиция (Лот) №1: Доставка на самосмазващи лагерни втулки за реконструкция на лагерните възли на сферичните шибъри от ХГ-2 във ВЕЦ "Б. Искър"; Обособена позиция (Лот) №2: Доставка на неръждаеми заготовки за реконструкция на уплътненията и лагерните възли на сферичните шибъри от ХГ-2 във ВЕЦ "Б. Искър", Реф. №13РП-450А036

  Писмa


25.10.2013г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на гумени шнурове за РМЦ", Реф. № 13ИП-Х50А029.


24.10.2013г.
Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработка на една демонтажно-компенсаторна връзка и два тръбни участъка с фланци за дросел клапа №2 в апаратна камера на ВЕЦ "Алеко"", Реф. № 13ИП-Х50А025


24.10.2013г.
Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране, изработка, монтаж и пускане в експлоатация на нови сферичен шибър и хидравлична схема за управление на ХГ-1 във ВЕЦ "Мала Църква"", Реф. № 13ПП-Х50А017


23.10.2013г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Рехабилитация на охладителните системи на ХГ 1 и ХГ 2 на ВЕЦ "Тополница", реф. № 13ИП-Х50А024.

 • Обявление
 • Решение
 • Документация
 • Отваряне на финансови оферти по открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Рехабилитация на охладителните системи на ХГ 1 и ХГ 2 на ВЕЦ "Тополница", реф.№ 13ИП-Х50А024

  Уведомление


18.10.2013г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на WEB базирана система за оперативни измервания на язовирна стена "Кърджали" и WEB базирана SCADA в ЦУ-София", Реф.№ 13ИП-X60A010


17.10.2013г.
Tръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода: от 1 Ноември 2013г. до 30 Ноември 2013г. Реф. № 13TE8300038


17.10.2013г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ""Доставка на неръждаеми: тръби, фасонни части и арматура за ХГ-1, ХГ-3, ХГ-4 в ПАВЕЦ"Белмекен" Реф.№ 13ПП-X50A039


15.10.2013г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Абонаментно поддържане и обслужване на пожарогасителни и пожароизвестителни системи в обекти на Централно управление, предприятията и клоновете на НЕК ЕАД за срок от една година" с Реф. №13ТП-Х19А083.


14.10.2013г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработка, доставка и монтаж на 24 броя маслоохладители за охлаждане на петови и ГГЛ на ХГ-1,2 и 3 в ПАВЕЦ Орфей" с Реф. №13РП-Х50А018.


14.10.2013г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Абонаментно техническо поддържане на асансьори в обекти на НЕК ЕАД до края на 2014 г." с Реф. №13ТП-Х19А084.


14.10.2013г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Подмяна на дограма на ПД "Енерго Предел" в два лота: ЛОТ 1 - Подмяна на дограма по фасада на ПД "Енерго Предел"; ЛОТ 2 - Подмяна на врати на стаи на ПД "Енерго Предел" с Реф. №13РП-Х90А002.


07.10.2013г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Доставка на зимни гуми за леки и лекотоварни автомобили" с Реф. №13ТП-413А012.


07.10.2013г.
Процедура по реда на глава 8а от ЗОП с предмет: ДОСТАВКА НА 1600 т ПРОМИТ ПЯСЪК (фракция от 0,6 до 4 мм) ЗА ОПЕСЪЧАВАНЕ ДО ПЛОЩАДКА, НАМИРАЩА СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПАВЕЦ "ЧАИРА", реф. № 13РП-550А023.


25.09.2013г.
Процедура по реда на глава 8а от ЗОП с предмет: "Абонаментно поддържане и обслужване на въздушни дихателни апарати в Предприятие "Водноелектрически централи" , реф. 13ТП-250А020.


25.09.2013г.
Процедура по реда на глава 8а от ЗОП с предмет: "Абонаментно сервизно обслужване на аварийно смукателните вентилационни системи (АСВС) и системите за контрол и сигнализация на СО2" , реф. 13ТП-250А019.


18.09.2013г.
Tръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода: от 1 Октомври 2013г. до 31 Октомври 2013г. Реф. № 13TE8300037


10.09.2013г.
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Язовирна стена "Цанков камък" - Наблюдения и анализи по време на началния етап на експлоатация", реф № 13ИП-Х60А006


11.09.2013г.
11:00 часа на 13.09.2013 год. -
Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет: "Извършване на водолазни огледи и свързани с тях услуги в две обособени позиции": Обособена позиция №1 - Обекти на Предприятие "ВЕЦ"; Обособена позиция №2 - Обекти на Предприятие "Язовири и каскади"


10.09.2013г.
Публична покана и Условия за участие относно поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и тестване на резервни операторски станции за управляващите системи на ВЕЦ "Батак", ВЕЦ "Алеко", ПАВЕЦ "Орфей" и ВЕЦ "Кричим"


09.09.2013г.
Публична покана , "Извършване на хигиенни услуги в сградите на НЕК ЕАД, на територията на гр. София", Реф. № 13АС-019А075


05.09.2013г.
Отваряне на финансова оферта по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на първи работен затвор на десен основен изпускател (ДОИ) на яз. стена "Кърджали" чрез доставка и монтаж на нов прът", Реф. № 13РП-760А004


04.09.2013г.
Поръчка при условията и реда на чл. 14, ал.5, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: Доставка на изолационен материал за изработка на изолационна подложка на петова втулка на ХГ-2


04.09.2013г.
Поръчка при условията и реда на чл. 14, ал.5, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: Доставка на термометри за осъществяване на термоконтрол на сегментите на петовия лагер на ХГ-3 в ПАВЕЦ "Чаира"


04.09.2013г.
Поръчка при условията и реда на чл. 14, ал.5, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: Доставка на помпа и резервни части за охлаждащата система на силови трансформатори 19/400 KV в ПАВЕЦ "Чаира"


04.09.2013г.
Поръчка при условията и реда на чл. 14, ал.5, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: Подмяна на дейонизираща смола за непрекъсната дейонизация на водата, охлаждаща статикстартера за първоначално възбуждане на ХА в помпен режим на ПАВЕЦ "Чаира"


04.09.2013г.
Поръчка при условията и реда на чл. 14, ал.5, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: Ремонт на ел. телфери 12.5 т. в трансформаторни коридори на ПАВЕЦ "Чаира"


04.09.2013г.
Поръчка при условията и реда на чл. 14, ал.5, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: Доставка на пропорционален разпределител за регулатора на обороти на ХГ-2 във ВЕЦ "Левски"


04.09.2013г.
Поръчка при условията и реда на чл. 14, ал.5, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: Доставка на вентилационна система за охлаждане на силов трансформатор на малка ВЕЦ на ВЕЦ "Цанков камък"


02.09.2013г.
Процедура за избор на изпълнител на поръчка, с предмет: "Механична обработка на 14 броя ЭМП аксиални сегменти от генераторния лагер на ХГ-1 в ПАВЕЦ "Белмекен"


27.08.2013г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на водовземна кула за ВЕЦ Пещера", язовирен район "Батак", Реф. № 13РП-Х60А011


27.08.2013г.
Отваряне и оповестяване на ценовите предложения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с реф.№ 13ТП-Х19А054


19.08.2013г.
Tръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода: от 1 Септември 2013г. до 30 Септември 2013г. Реф. № 13TE8300032


16.08.2013г.
Открита процедура по ЗОП с предмет: „Техническо обслужване, текущи и основни ремонти, включително доставка и/или подмяна на авточасти, възли и детайли на леки и лекотоварни автомобили и на специализирани и товарни автомобили и автобуси”.

 • Решение
 • Обявление
 • Документация
 • Въпроси и отговори 27.09.2013 г.
 • 10:00 часа на 11.02.2014 год - Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет: "Техническо обслужване, текущи и основни ремонти, включително доставка и/или подмяна на авточасти, възли и детайли на леки и лекотоварни автомобили и на специализирани и товарни автомобили и автобуси" в 10 /десет/ обособени позиции.

  Писмa


15.08.2013г.
Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и присъединяване на съществуващите ВЛ 110 kV “Жътварка-Йовков”, “Раковски-Атлас” и “Тертер-Балик“ към ОРУ 110 kV на новата п/ст ”Маяк”, Реф. № 13 ИП – Х72А013


13.08.2013г.
Обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Тръбна мрежа за кабели 110кV и оптичен кабел OPUG в участъка на променена улична регулация на ул. "Янко Комитов" преди пресечката с ул. "Лазар Маджаров" до ул. "Струга", ж.к. "Славейков", гр.Бургас"


13.08.2013г.
Обществена поръчка с обект: Доставка на филтърни елементи в два лота за ПАВЕЦ "Чаира" и централите от каскади "Доспат - Въча", "Баташки водносилов път" и "Арда": ЛОТ 1 - "Доставка на 6 бр. маслопречистващи филтърни елементи за маслообработваща машина "INTERNORMEN-US-80"; ЛОТ 2 - "Доставка на 39 бр. маслопречистващи филтърни елементи за маслообработваща машина "FAM 50", 2 бр. маслопречистващи филтърни елементи за маслообработваща машина "FCM 100", 1 бр. въздушен филтърен елемент за маслообработваща машина "FAM 50", 6 бр. филтри тип 0060D005BN4HC за апарат за анализ на механични примеси FCU 2110-4 и 2 бр. филтри тип 1300 R 003 BN4HC/-KB за стационарен филтриращ агрегат тип OF5S10P6N2B10C.


07.08.2013г.
Tръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода: от 19 Август 2013г. до 31 Август 2013г. Реф. № 13TE8300030


07.08.2013г.
Документи за открита процедура по ЗОП с предмет: "Ремонт на водния откос на язовирна стена "Скалица" и запълване на старо речно корито, язовирен район "Овчарица", реф.№ 13ПП-Х60А009.


07.08.2013г.
Отваряне на финансова оферта постъпила по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на два броя компресорни станции за ПАВЕЦ "Чаира", Реф. № 13ИП-750А009


02.08.2013г.
Прекратяване обществени поръчки:


31.07.2013г.
Открита процедура по ЗОП с предмет: "Осъществяване на охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД, Предприятие "Трафоелектроинвест", реф. No. 13ТП-472А012 в 4 /четири/ обособени позиции:

 • Обособена позиция №1 - Охрана на "Гараж и складови помещения"
 • Обособена позиция №2 - Охрана на "Подстанция "Дупница" 110/20 кV - незавършено стоителство"
 • Обособена позиция №3 - Охрана на "Административна сграда на П "Трафоелектроинвест" и складова база - Гара Искър"
 • Обособена позиция №4 - Охрана на "Подстанция "Добрич" 400/110 кV"


31.07.2013г.
Открита процедура с предмет : "Доставка на санитарни материали и препарати чрез периодични поръчки за нуждите на почивните домове на НЕК ЕАД, язовирни райони и ремонтни бази на Предприятие "Язовири и каскади" и Предприятие "Водноелектрически централи", реф. No. 13АС-Х19А060


30.07.2013г.
Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 • ЛОТ 1 - доставка и монтаж на необслужваема гелова оловно-киселинна акумулаторна батерия 220V DC, 245 Ah за ПАВЕЦ "ОРФЕЙ", реф. No. 13ИП-550А004;
 • ЛОТ 2 - доставка на необслужваема гелова оловно-киселинна акумулаторна батерия 220V DC, 245 Ah и универсален токоизправител63A/220V DC за ВЕЦ "Девин", реф. No. 13ИП-550А005;
 • ЛОТ 3 - доставка на необслужваема гелова оловно-киселинна акумулаторна батерия 220V DC, 420 Ah за ВЕЦ "Момина клисура", реф. No. 13ИП-550А006;
 • ЛОТ 4 - доставка на необслужваема гелова оловно-киселинна акумулаторна батерия 220V DC, 256 Ah за ВЕЦ "Студен кладенец", реф No. 13ИП-550А007;
 • ЛОТ 5 - доставка на два броя NiCd акумулаторни батерии и 2 броя токоизправители за тях за обект п/ст ТЕЦ "Бобов дол", реф No. 13ИП-572А010.


30.07.2013г.
Обществена поръчка с предмет: Ремонт на главна напорна деривация (ГНД) за ВЕЦ "Девин", язовирен район "Родопи", реф. No. 13ПП-260А005


23.07.2013г.
Обществена поръчка с предмет: Ремонт заден мост на колесен багер HIDROMEK HMK 102 S


23.07.2013г.
Обществена поръчка с обект: доставка на материали за отопление и вентилация, яз."Копринка"


23.07.2013г.
Обществена поръчка с обект: Ремонтно-възстановителни работи на водохващане "Средна река", язовирен район "Петрохан"


22.07.2013г.
Tръжни документи за продажба на електрическа енергия в периода: от 1 Август 2013г. до 31 Август 2013г. Реф. № 13TE8300027


22.07.2013г.
Обществена поръчка с обект: Ремонтно-възстановителни работи на водохващане "Шилигарника", язовирен район Петрохан


22.07.2013г.
Отварянето на финансовите предложения, постъпили по открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатици", Реф. № 13РП-113А010, ще се проведе на 25.07.2013 г. от 11.00 часа в управление "Обществени поръчки" на НЕК ЕАД, София, ул. "Веслец" № 5.


16.07.2013г.
Обществена поръчка с предмет: Доставка на неръждаеми: тръби, фасонни части и арматура за ХГ-1,ХГ-3 и Хг-4 в ПАВЕЦ "Белмекен"


16.07.2013г.
Обществена поръчка с предмет:"Извършване на обследване и съставяне на технически паспорти, съгласно Наредба №5 от 28.12.2006г на обект в ВЕЦ "Въча 1"


16.07.2013г.
Обществена поръчка с предмет: "Доставка на самосмазващи лагерни втулки и заготовки за реконструкция на уплътненията и лагерните възли на сферичните шибъри от ХГ-2 в два ЛОТ-а за ВЕЦ " Б. Искър "

ЛОТ 1 - "Доставка на самосмазващи лагерни втулки за реконструкция на лагерните възли на сферичните шибъри от ХГ-2 във ВЕЦ "Б. Искър"
ЛОТ 2 - "Доставка на неръждаеми заготовки за реконструкция на уплътненията и лагерните възли на сферичните шибъри от ХГ-2 във ВЕЦ "Б. Искър"


12.07.2013г.
Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчкас предмет: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНА ДЕНОНОЩНА КОМПЛЕКСНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ХИДРОEНЕРГИЕН ВЪЗЕЛ "ЦАНКОВ КАМЪК", Реф. №13ТП-519А030 и на основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП уведомяваме всички участници, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 15.07.2013 г. от 10:00 часа в ЦУ на НЕК ЕАД, гр. София, ул. "Веслец" №5, ет. 6, в управление "Доставки и логистика".


12.07.2013г.
Доставка на тонер касети за лазерни принтери и факс машини.


11.07.2013г.
Обществена поръчка по реда на чл.14,ал.5 от ЗОП, с предмет: " ВЕЦ - Кричим - Проектиране, доставка и монтаж на прочиствателна станция за отпадни и битови води от сградоцентрала и АБС"


10.07.2013г.
Обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на клинов шибър DN 400, РN 16 за ХГ-3 във ВЕЦ "Тъжа"


09.07.2013г.
Поръчка при условията и реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, за представяне на оферти относно: доставка на ВиК материали за ЯР "Копринка"


09.07.2013г.
Поръчка при условията и реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, за представяне на оферти относно: доставка на ел. материали за ЯР "Копринка"


09.07.2013г.
Поръчка при условията и реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, за представяне на оферти относно: доставка на строителни материали за ЯР "Копринка"


09.07.2013г.
Поръчка при условията и реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, за представяне на оферти относно: доставка на тенекеджийски материали за ЯР "Копринка"


08.07.2013г.
Тръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода от 20 юли 2013г. до 31 юли 2013г. Референтен № 13TE8300023


08.07.2013г.
Съобщение за прекратяване на тръжна процедура за продажба на електрическа енергия за периода от 17 юли 2013г. до 31 юли 2013г. Референтен № 13TE8300022


05.07.2013г.
Проект "Рехабилитация на ОРУ 110 кV на ВЕЦ "Въча-1" и част от други системи на ВЕЦ-а под общо управление"


05.07.2013г.
Процедура за възлагане на поръчка с предмет: "Изработка и доставка на една демонтажно-компенсаторна връзка и два тръбни участъка с фланци за дросел клапа №2 в апаратна камера на ВЕЦ "Алеко"


05.07.2013г.
Обществена поръчка с предмет:"Ремонт на релсов път на хаспела от долна станция до АК на ВЕЦ "Бели Искър"


05.07.2013г.
Процедура за възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с предмет: "Доставка на гумени шнурове за РМЦ"


03.07.2013г.
Обществена поръчка с предмет: "Частичен ремонт на статорна намотка на хидрогенератор ХГ-3 в ПАВЕЦ "Чаира"


02.07.2013г.
Отваряне на ценови предложение по открита процедура с предмет: "Монтаж на мълниезащитно въже с вградени оптични влакна (OPGW) по ВЛ 110 кV "МОМЧИЛ", "ЕКРЕНЕ", "СИРЕНА" и "ЛЕБЕД - БРИЗ" - Инженеринг", реф. № 13ИП-272А006


01.07.2013г.
Процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Абонаментно поддържане и обслужване на пожарогасителни и пожароизвестителни системи в обектите на Централно управление, предприятията и клоновете на НЕК ЕАД за срок до 31.12.2014 г., Реф. № 13ТП-019А025


27.06.2013г.
Поръчка при условията и реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, чрез събиране на оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за избор на Изпълнител за: Проектиране на подтрансформаторна шахта и сепариране и отвеждане на водно-масления поток от вани под трансформатори No.No. 1 и 2 на ВЕЦ Тъжа


26.06.2013г.
Процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА КОМПЛЕКСНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА НЕК-ЕАД - ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, Реф. № 13ТП-519А057


25.06.2013г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на Интернет свързаност в Централно управление на НЕК ЕАД", Реф. № 13ТП-719А056


24.06.2013г.
Открита процедура с предмет: "Абонаментно техническо обслужване на повдигателни съоръжения в обектите на Централно управление, предприятията и клоновете на НЕК ЕАД за срок от 01.09.2013 г. до 31.12.2014 г.", реф.№ 13ТП-Х19А054


21.06.2013г.
Tръжни документи за продажба на електрическа енергия в периода: от 1 Юли 2013г. до 31 Юли 2013г. Реф. № 13TE8300011


20.06.2013г.
Обществена поръчка с обект: Доставка на резервни части и материали за строителна механизация с две обособени позиции :

 • Верижен челен товарач KOMATSU D3 1S-20;
 • Верижен челен товарач CATERPILLAR 933C.


20.06.2013г.
Поръчка с предмет: "Обследване на мост-каналите на слабонапорна деривация "Клисура" ЯР "Петрохан".


18.06.2013г.
Отваряне на ценови предложения по открита процедура Подмяна на съществуващо мълниезащитно въже на ВЛ Тинтява, реф. № 13ИП-272А007


18.06.2013г.
Обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на телекомуникационна система за пренос на сигнали за ускорение на релейна защита, глас и обмен на данни в реално време за нова възлова станция "Маяк"


14.06.2013г.
Процедура за възлагане на поръчка с предмет: "Охранителна дейност на обекти стопанисвани и управлявани от П"Трафоелектроинвест", в четири обособени позиции:

 • 1-ва позиция: "Денонощна охрана и защита от неправомерни посегателства на обект п/ст "Дупница";
 • 2-ра позиция: "Денонощна физическа охрана на обекти: "Гараж" и "Складови помещения", находящи се в гр. София, кв. "Овча купел", в района на п/ст "Димитър Димитров";
 • 3-та позиция: "Денонощна въоръжена охрана и защита от неправомерни посегателства на обект п/ст "Добрич" 400/110 кV;
 • 4-та позиция: "Денонощна въоръжена охрана за обект "Складова база на П "Трафоелектроинвест" - Гара Искър", Реф. № 13ИП - Х72АО14


13.06.2013г.
Процедура на поръчка чрез събиране на оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за избор на Изпълнител за: ВЕЦ "Батак" - ремонт ПС "Беглика" - ремонт покрив


13.06.2013г.
Процедура на поръчка чрез събиране на оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за избор на Изпълнител за: Ремонт фасада на сградоцентрала ВЕЦ "Кричим"


13.06.2013г.
Поръчка с предмет: Извършване на обследване и съставяне на технически паспорти, съгласно Наредба No.5 от 28.12.2006г. на обект ВЕЦ "Симеоново", KO I50-V20-03, одобрен PM: 56/6177


12.06.2013г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на първи работен затвор на десен основен изпускател (ДОИ) на язовирна стена "Кърджали" чрез доставка и монтаж на нов прът", Реф. № 13РП-760А004


11.06.2013г.
Промяна към тръжна процедура на НЕК ЕАД за Избор на купувачи на електрическа енергия за периода от 18 Юни 2013г. до 30 Юни 2013г. Референтен № 13TE8300010


10.06.2013г.
Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на два броя компресорни станции за ПАВЕЦ „Чаира”, Реф. № 13ИП-750А009


07.06.2013г.
Обществена поръчка с предмет: "Доставка на резервни части за компресори "WP-3100 Sauer&Sohn" в ПАВЕЦ "Чаира"


07.06.2013г.
Tръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода: от 18 Юни 2013г. до 30 Юни 2013г.


07.06.2013г.
Обществена поръчка с предмет: Рехабилитация на охладителна система на ХГ 1 и ХГ 2 на ВЕЦ "Тополница", Реф. № 13ИП-050А008


06.06.2013г.
Открита процедура по ЗОП за сключване на рамково споразумение с предмет: "Извършване на водолазни огледи и свързани с тях услуги в две обособени позиции, както следва:

 • Обособена позиция №1 - Обекти на Предприятие "ВЕЦ";
 • Обособена позиция №2 - Обекти на Предприятие "Язовири и касакди", Реф. №13РП-419А001.

 


06.06.2013г.
Процедура за възлагане чрез публична покана на поръчка с предмет: "Доставка на графитни уплътнения в два лота:

 • ЛОТ 1 - "Доставка на графитно уплътнение комплект за ХГ-2 във ВЕЦ "Алеко";
 • ЛОТ 2 - "Доставка на графитни уплътнения за ХГ-1 в ПАВЕЦ "Чаира" - 6 реда".

 


27.05.2013г.
Обществена поръчка с предмет"Техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на носими и возими пожарогасители в обектите на Централно управление, предприятията и клоновете на "НЕК"ЕАД за срок от една година", в три обособени позиции, както следва:

 • Обособена позиция 1: "Пожарогасители от обекти, разположени в области Плевен, Велико Търново, Ловеч и Русе";
 • Обособена позиция 2: "Пожарогасители от обекти, разположени в области Благоевград, София, София област, Пловдив, Пазарджик, Смолян и Монтана";
 • Обособена позиция 3: "Пожарогасители от обекти, разположени в области Кърджали, Хасково, Стара Загора, Шумен, Варна и Бургас", Реф. № 13ТП-019А03

 


23.05.2013г.
Обществена поръчка с предмет:"Доставка на продукти за пожарогасене (пожарогасители и противопожарни одеяла) за нуждите на Централно управление, предприятията и клоновете на НЕК ЕАД", реф. 13ТП-019А043


23.05.2013г.
Поръчка, чрез събиране на оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за избор на Изпълнител, за: Доставка и монтаж на димозащитни прегради на стълбищна клетка на Административно-битова сграда" във ВЕЦ "Студен кладенец"


22.05.2013г.
Tръжни документи за продажба на електрическа енергия в периода: от 5 Юни 2013г. до 30 Юни 2013г.


21.05.2013г.
Процедура за възлагане на поръчка, чрез събиране на оферти с предмет: Дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сгради и дворни площи на почивните домове, собственост на НЕК ЕАД на територията на страната и ЦУ на НЕК ЕАД, ул. "Веслец" 5, гр. София


20.05.2013г.
Обществена поръчка с предмет: Извършване на първоначални и периодични психофизиологични изследвания на оперативния персонал и лицата, които при необходимост ги заместват


14.05.2013г.
Участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт на ремонтните затвори на основните изпускатели на язовир Искър - язовирен район Искър, реф. No. 13РП-860А003


08.05.2013г.
Участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Осъществяване на въоръжена денонощна комплексна охранителна дейност на хидроенергиен възел "Цанков камък", реф. No. 13ТП-519А030


08.05.2013г.
Обществена поръчка с предмет: "Извършване на хигиенни услуги в сградите на НЕК ЕАД, на територията на гр.София", реф. №13АС-019А032


30.04.2013г.
Процедура на поръчка, чрез събиране на оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за избор на изпълнител за: Ремонт на Струг каруселен TITAN, тип SC43


29.04.2013г.
Открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатици, реф. No. 13РП-113А010


26.04.2013г.
Отваряне на постъпилите предложения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Подмяна на съществуващо мълниезащитно въже на ВЛ 110 kV Тинтява, с ново, в вградени оптични влакна - OPGW.


26.04.2013г.
Процедура за избор на изпълнител, чрез събиране на оферти, които да съдържат техническо и финансово предложение за изпълнение на поръчка с предмет: Изготвяне на проект за аварийно укрепване на обект ПД "Енерго" Приморско


23.04.2013г.
Възлагане на ОП чрез Публична покана за избор на изпълнител за :
ЛОТ 1 - Презаливане на лагери от ХГ-1 ВЕЦ "Симеоново"
ЛОТ 2 - Презаливане на лагери на ХГ-3 във ВЕЦ "Луковит"


23.04.2013г.
Процедура за възлагане на поръчка при условията и реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: Доставка на осем броя тръбни сектори ф500х25/340, необходими за реконструкция на водещите кръстачки, на иглите, на турбините, на хидроагрегати 1 и 4 във ВЕЦ "Пещера"


23.04.2013г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка при условията и реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, чрез събиране на оферти


23.04.2013г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка при условията и реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, чрез събиране на оферти


22.04.2013г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
ЛОТ 1 "Ремонт на заземителна инсталация в ОРУ на ВЕЦ "Алеко";
ЛОТ 2 "Ремонт на заземителна инсталация в ОРУ 400 кV на ПАВЕЦ "Чаира"


19.04.2013г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП, с предмет: "Изготвяне на техническа експертиза за установяване на причините, довели до появата на строителни дефекти в рамките на гаранционния срок на обект Подстанция "Марица Изток" 400/220/110 kV, гр. Гълъбово, на база предложеното решение да се изготви Техническо задание за проектиране", реф. № 13ИП-672А008


18.04.2013г.
Отварянето на финансовите предложения, постъпили по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали за НЕК ЕАД", реф. № 12АС-019А101, ще се проведе на 19.04.2013 г. от 14:00 часа в управление "Доставки" на НЕК ЕАД, София, ул. "Веслец" №5, етаж 6.


16.04.2013г.
Процедура за възлагане на поръчка при условията и реда на чл.14,ал.5,т.2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: Доставка на безмаслени лагерни втулки, необходими за реконструкция на лагерните възли, на иглите, на турбините, на хидроагрегати 1и 4 във ВЕЦ "Пещера"


16.04.2013г.
Tръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода: от 1 Май 2013г. до 31 Май 2013г.


15.04.2013г.
Покана за участие в процедура на поръчка чрез събиране на оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за избор на Изпълнител, за: Доставка на компенсаторни връзки за силовите трансформатори на ВЕЦ "Сестримо"


12.04.2013г.
Покана за участие в процедура на поръчка чрез събиране на оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за избор на Изпълнител, за: Укрепване на път №1 на км. 2+500 "ПАВЕЦ ЧАИРА - с. СЕСТРИМО" - изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите и изпълнение на строителен надзор по време на строителството .


10.04.2013г.
Покана за участие в процедура на поръчка чрез събиране на оферти, които съдържат техн