Публична покана

Наименование: „Доставка на инструменти в четири обособени позиции: Обособена позиция 1: „Моторни триони и моторни коси/храсторези-13 броя“; Обособена позиция 2: „Моторни косачки-8 броя“; Обособена позиция 3: „Моторна дробилка-1 брой“ и Обособена позиция 4: „Ръчен чглошлайф-2 броя“

Реф. №: 16ИП-А60А020

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9053015


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана14.04.2016 г.
Условия за участие14.04.2016 г.
Уведомление - отваряне на оферти26.04.2016 г.
Протокол09.05.2016 г.
Договор - ОП 131.05.2016 г.
Договор - ОП 231.05.2016 г.
Договор - ОП 331.05.2016 г.
Договор - ОП 431.05.2016 г.
Справки за извършено плащане11.07.2016 г.

Публична покана

Наименование: "Доставка на преносим уред за измерване на разход в безнапорни течения"

Реф. №: 16ИП-М60А023

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9053017


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана14.04.2016 г.
Условия за участие14.04.2016 г.
Протокол10.06.2016 г.

Публична покана

Наименование: „Изготвяне на проекти в три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Сграда № 6 – проект за ремонт, язовирен район „Батак”; Обособена позиция 2: „Отоплителна инсталация на административна сграда – проект за реконструкция, база ЦУ - София“; Обособена позиция 3: „Язовирен район Благоевград – Административно-складова база - проектиране“

Реф. №: 16ИП-760А028

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9053009


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана14.04.2016 г.
Условия за участие14.04.2016 г.
Схема на Ремонтна база София14.04.2016 г.
Протокол16.06.2016 г.
Договор - ОП 107.07.2016 г.
Приложение - ОП 107.07.2016 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение06.01.2017 г.

Публична покана

Наименование: Доставка на изделия от бетон, предназначени за обекти в производствените поделения на предприятие „Язовири и каскади“:
Обособена позиция 1 – Доставка на изделия от бетон за язовирни райони „Белмекен“ и „Чаира“;
Обособена позиция 2 – Доставка на изделия от бетон за база „София“;
Обособена позиция 3 – Доставка на изделия от бетон за язовирен район „Овчарица“.

Реф. №: 16РП-560А027

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9053018


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана14.04.2016 г.
Условия за участие14.04.2016 г.
Протокол05.05.2016 г.
Протокол - класиране29.06.2016 г.
Договор - ОП 125.07.2016 г.
Договор - ОП 225.07.2016 г.
Справки за извършено плащане03.10.2016 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение - ОП 228.10.2016 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение - ОП 116.11.2016 г.

Публична покана

Наименование: „Доставка и монтаж на климатици в три обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Предприятие ВЕЦ;

Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади”;

Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ЦУ на НЕК ЕАД и почивни бази“

Реф. №: 16ИП-719А021

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9052700


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана13.04.2016 г.
Условия за участие13.04.2016 г.
Отговор на въпрос22.04.2016 г.
Протокол08.06.2016 г.
Договор - ОП 128.06.2016 г.
Договор - ОП 328.06.2016 г.
Справка за извършено плащане03.08.2016 г.
Справка за извършено плащане03.10.2016 г.
Справка за извършено плащане30.11.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 115.12.2016 г.
Справка за извършено плащане31.05.2017 г.
Справка за извършено плащане19.07.2017 г.
Справка за извършено плащане01.08.2017 г.

Публична покана

Наименование: „Осъществяване на денонощна невъоръжена охрана на обект ПД „Пчелина“, с. Ковачевци“

Реф. №: 16ТП-219А029

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9052629


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана13.04.2016 г.
Условия за участие13.04.2016 г.
Протокол07.06.2016 г.
Таблица за комплексна оценка07.06.2016 г.
Договор14.06.2016 г.
Справка за извършено плащане03.08.2016 г.
Справка за извършено плащане08.09.2016 г.
Справка за извършено плащане05.10.2016 г.
Справка за извършено плащане02.11.2016 г.
Справка за извършено плащане08.12.2016 г.
Справка за извършено плащане05.01.2017 г.
Справка за извършено плащане08.02.2017 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ28.02.2017 г.
Справка за извършено плащане06.03.2017 г.
Справка за извършено плащане04.04.2017 г.
Справка за извършено плащане03.05.2017 г.
Справка за извършено плащане06.06.2017 г.
Справка за извършено плащане10.07.2017 г.
Справка за извършено плащане04.08.2017 г.

Публична покана

Наименование: „Работи по нанасяне на антикорозионни покрития в две обособени позиции“

Обособена позиция 1 – „АКП на клапи и щитове – 9 бр., язовир „Студен кладенец“
Обособена позиция 2 – „АКП на напорния тръбопровод пред дросел клапа и на дросел клапа, с водолазни работи по монтаж и демонтаж на заглушка“

Реф. №: 16РП-260А015

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9052694


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана13.04.2016 г.
Условия за участие13.04.2016 г.
Протокол08.06.2016 г.

Публична покана

Наименование: „Изготвяне на независима оценка за определяне на справедлива пазарна стойност на материали, материални запаси и дълготрайни материални активи за срок от 2 (две) години“

Съобщение: На основание чл.9а, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки,

Публична покана с уникален номер в Портала за обществени поръчки: 9052582  и предмет:

„Изготвяне на независима оценка за определяне на справедлива пазарна стойност на материали, материални запаси и дълготрайни материални активи за срок от 2 (две) години“ реф.№ 16ТП-У19А027 е оттеглена.

Реф. №: 16ТП-У19А027

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9052582


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана13.04.2016 г.
Условия за участие13.04.2016 г.

Публична покана

Наименование: „Осъществяване на Технически контрол по част „КОНСТРУКТИВНА” на работния проект за Увеличение на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира” чрез изграждане на язовир „Яденица” и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира” (Обект „Яденица”)

Реф. №: 16ИП-212А001

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9052751


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана13.04.2016 г.
Условия за участие13.04.2016 г.
Разяснение15.04.2016 г.
Протокол04.05.2016 г.
Договор31.05.2016 г.
Справка за извършено плащане19.06.2017 г.

Публична покана

Наименование: "Доставка на инертен материал за обекти в производствените поделения на предпроятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 16РП-160А025

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9052695


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана13.04.2016 г.
Условия за участие13.04.2016 г.
Протокол27.04.2016 г.
Протокол - прекратяване14.06.2016 г.

Публична покана

Наименование: „Извършване на хигиенни услуги в сградата на НЕК ЕАД - ЦУ,
ул. „Веслец “ № 5, гр. София“

Реф. №: 16АС-419А028

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9052708


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана13.04.2016 г.
Условия за участие13.04.2016 г.
Протокол25.05.2016 г.

Публична покана

Наименование: Абонаментно поддържане и обслужване на пожарогасителни и пожароизвестителни системи в обектите на Централно управление, предприятията и клоновете на НЕК ЕАД

Реф. №: 16ТП-519А023

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9052591


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана13.04.2016 г.
Условия за участие13.04.2016 г.
Разяснения20.04.2016 г.
Протокол27.04.2016 г.
Договор14.05.2016 г.
Справка за извършено плащане08.09.2016 г.
Справки за извършено плащане16.11.2016 г.
Справка за извършено плащане07.12.2016 г.
Справка за извършено плащане16.01.2017 г.
Справка за извършено плащане08.02.2017 г.
Справка за извършено плащане16.03.2017 г.
Справка за извършено плащане02.05.2017 г.
Справки за извършено плащане15.05.2017 г.
Справки за извършено плащане19.06.2017 г.
Справка за извършено плащане26.06.2017 г.

Публична покана

Наименование: „Доставка на дървен материал, предназначен за обекти в производствените поделения на предприятие „Язовири и каскади“ в пет обособени позиции“

Реф. №: 16РП - Р60А026

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9052461


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана12.04.2016 г.
Условия за участие12.04.2016 г.
Протокол04.05.2016 г.

Публична покана

Наименование: „Доставка на армировъчни пръти, предназначени за обекти в производствените поделения на Предприятие „Язовири и каскади“ в четири обособени позиции“, както следва:
Обособена позиция 1: „Доставка на армировъчни пръти за ХТК по каскада „Арда“;

Обособена позиция 2: „Доставка на армировъчни пръти за язовирни райони „Въча“ и „Чаира“;

Обособена позиция 3: „Доставка на армировъчни пръти за язовирни райони „Искър“, „Петрохан“ и база „София“; Обособена позиция 4: „Доставка на армировъчни пръти за язовирни райони „Голям Беглик“ и „Родопи“

Реф. №: 16РП-760А024

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9052543


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана12.04.2016 г.
Условия за участие12.04.2016 г.
Протокол27.05.2016 г.
Договор - ОП 107.07.2016 г.
Приложение - ОП 107.07.2016 г.
Договор - ОП 207.07.2016 г.
Приложение - ОП 207.07.2016 г.
Договор - ОП 307.07.2016 г.
Приложение - ОП 307.07.2016 г.
Договор - ОП 407.07.2016 г.
Приложение - ОП 407.07.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 126.08.2016 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение - ОП 126.08.2016 г.
Справки за извършено плащане - ОП 2 и 308.09.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 403.10.2016 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение - ОП 403.10.2016 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение - ОП 228.10.2016 г.

Публична покана

Наименование: „Доставка на ренгенов апарат за нуждите на Органа за контрол "Контрол по дефектоскопия" от вида "С"

Реф. №: 16ИП-Х50А019

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9052462


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана12.04.2016 г.
Условия за участие12.04.2016 г.
Протокол10.05.2016 г.

Публична покана

Наименование: „Доставка на електроуреди в 11 /единадесет/ обособени позиции,
Обособена позиция №1: Доставка на съдомиялни машини;
Обособена позиция №2: Доставка на непрофесионална комбинирана перална машина със сушилня;
Обособена позиция №3: Доставка на хладилници, хладилни витрини и фризер;
Обособена позиция №4: Доставка на електрически готварски печки, микровълнови фурни и електрически плот за вграждане;
Обособена позиция №5: Доставка на електрически отоплителни уреди (конвектори);
Обособена позиция №6: Доставка на прахосмукачки;
Обособена позиция №7: Доставка на кафемашини;
Обособена позиция №8: Доставка на абсорбатори;
Обособена позиция №9: Доставка на електрическа скара;
Обособена позиция №10: Доставка на фритюрник и миксер;
Обособена позиция №11: Доставка на професионална електрическа печка

Реф. №: 16ИП-460А022

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9052508


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана12.04.2016 г.
Условия за участие12.04.2016 г.
Протокол25.05.2016 г.
Договор - ОП 117.06.2016 г.
Договор - ОП 217.06.2016 г.
Договор - ОП 317.06.2016 г.
Договор - ОП 417.06.2016 г.
Договор - ОП 517.06.2016 г.
Договор - ОП 617.06.2016 г.
Договор - ОП 717.06.2016 г.
Договор - ОП 817.06.2016 г.
Договор - ОП 917.06.2016 г.
Договор - ОП 1017.06.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 403.08.2016 г.
Справки за извършено плащане25.08.2016 г.

Публична покана

Наименование: „Извършване на водолазни огледи в 2 /две/ обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 - Почистване на водовземна решетка на ВЕЦ „Студен кладенец”;
Обособена позиция №2 – Почистване на релсовия път, уплътняване на ремонтен затвор „Вегетал на ГНД за ВЕЦ „Пещера”в яз. район „Батак”

Реф. №: 16РП-460А021

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9052504


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана12.04.2016 г.
Условия за участие12.04.2016 г.
Протокол25.05.2016 г.
Договор - ОП 217.06.2016 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение06.01.2017 г.

Публична покана

Наименование: „Изготвяне на проект в две обособени позиции: Обособена позиция 1: „ВЕЦ „Симеоново“ – конструктивно укрепване на сграда съгласно мерки и препоръки на Технически паспорт – изготвяне на инвестиционен проект“; Обособена позиция 2: „ПАВЕЦ „Белмекен“ – изготвяне на инвестиционен проект за реализиране на мерки и препоръки за конструктивно укрепване – съгласно изготвен Технически паспорт“

Реф. №: 16ИП-750А012

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9051815


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана29.03.2016 г.
Условия за участие29.03.2016 г.
Приложение към ТС по ОП 129.03.2016 г.
Приложение към ТС по ОП 129.03.2016 г.
Приложение към ТС по ОП 229.03.2016 г.
Приложение към ТС по ОП 229.03.2016 г.
Отговор на въпрос04.04.2016 г.
Протокол класиране16.05.2016 г.
Договор - ОП 115.06.2016 г.
Договор - ОП 215.06.2016 г.

Публична покана

Наименование: „Извършване на обследване и съставяне на технически паспорти, съгласно Наредба №5 от 28.12.2006г.“ в две обособени позиции:

Обособена позиция №1: ВЕЦ „Левски“

Обособена позиция №2: ВЕЦ „Мала Църква“

Реф. №: 16ИП-У50А013

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9051610


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана23.03.2016 г.
Условия за участие23.03.2016 г.
Протокол21.04.2016 г.
Договор - ОП 126.05.2016 г.
Договор - ОП 226.05.2016 г.
Справки за извършено плащане08.02.2017 г.

Публична покана

Наименование: „Доставка на пароструйка и хидробластери“ в две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на пароструйка“

Обособена позиция №2: „Доставка на хидробластери“

Реф. №: 16ИП-У60А013

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9051611


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана23.03.2016 г.
Условия за участие23.03.2016 г.
Протокол27.06.2016 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни