Специална балансираща група

ДПИ служебно подава към ЕСО ЕАД агрегиран товаров график за всички свои клиенти. На база на регистрирания график и реално измерените количества, ЕСО ЕАД изчислява и предоставя на НЕК ЕАД почасов сетълмент за отчетния месец, както и почасовите цени за предизвикания от групата на ДПИ небаланс.