shutterstock team work 1030085188

Политика на Национална Електрическа Компания ЕАД за защита на личните данни

 

Политика за защита на личните данни

1. Национална Електрическа Компания ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД предприема необходимите мерки, за да осигури конфиденциалността на личните данни, спазване на приложимите принципи за тяхното обработване, както и да обезпечи прилагането на подходящи мерки за сигурността на личните данни съгласно принципа за пропорционалност и в зависимост от достиженията на технологичния прогрес.

2. НЕК ЕАД е установен на територията на Република България администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Общ регламент относно защитата на данните”) и на изискванията на националното законодателство в Република България в областта на защитата на личните данни. НЕК ЕАД е търговско дружество, учредено и съществуващо в съответствие със законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Можете да се свържете с НЕК ЕАД на следните контакти:

Адрес:

гр. София 1000, район Оборище, ул. „Веслец“ № 5

Телефон:

+ 359 2 9263 636

Факс:

+359 2 987 25 50

Уеб сайт:

www.nek.bg

Електронна поща:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

3. НЕК ЕАД е назначило Длъжностно лице по защита на данни, с което можете да се свържете по всякакви въпроси, свързани с обработването на Ваши лични данни, на следните контакти:

Адрес:

гр. София 1000, район Оборище, ул. „Веслец“ № 5

Телефон:

+359 2 926 3603 и + 359 888 820 495

Електронна поща:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

4. НЕК ЕАД обработва лични данни за следните лица:

Освен данни за своите служители, НЕК ЕАД може да обработва Ваши лични данни в случай, че сте контрагенти/ представляващи контрагенти на НЕК ЕАД, включително изпълнители по договори за обществени поръчки; представляващи участници/кандидати в процедури по Закона за обществените поръчки ("ЗОП"); жалбоподатели, подали искане / молба / жалба / сигнал до НЕК ЕАД; посетители на почивните домове, собственост на НЕК ЕАД или сте посетители на интернет страниците на НЕК ЕАД, включително и тези на Предприятие "Водноелектрически централи" и Предприятие "Язовири и каскади".

5 . НЕК ЕАД обработва долупосочените данни съобразно долуизложените цели, основания и срок на обработване:

5 .1. В случай че сте контрагенти на НЕК ЕАД, респективно представляващи контрагенти, НЕК ЕАД обработва Ваши данни в следния смисъл:

 • Данни: имена; ЕГН или личен номер на чужденец; адрес; телефон; електронната поща; данни на Ваш пълномощник; номер на банкова сметка; данни, необходими на НЕК ЕАД в качеството на секторен възложител по ЗОП като свидетелство за съдимост и данни по Закона за мерките срещу изпиране на пари и други при необходимост;
 • Цел: изпълнение на договорното правоотношение (сключване, изпълнение, изменение, прекратяване на сключения договор); защита на законните интереси на страните по сключения договор; водене на кореспонденция; съблюдаване законовите изисквания към НЕК ЕАД като възложител по ЗОП;
 • Основание: изпълнение на сключен договор;
 • Срок: В общия случай, за срока на договора плюс 5 или 3 години в зависимост от приложимата погасителна давност съобразно чл. 110 или чл. 111 от Закон за задълженията и договорите (ЗЗД), както и до окончателното уреждане на финансовите взаимоотношения между страните и съобразно чл. 122, ал. 1 от ЗОП за договори за възлагане на обществени поръчки.

5 .2. В случай че сте кандидати / участници в процедури по възлагане на обществена поръчка, НЕК ЕАД обработва Ваши данни в следния смисъл:

 • Данни: имена; ЕГН или личен номер на чужденец; данни за документ за самоличност; дата на раждане; адрес; телефон; електронна поща; образование/ експертиза;
 • Цел: изпълнение на законодателството в областта на възлагане на обществени поръчки; провеждане на процедура за избор на изпълнител и сключване на договор за обществена поръчка по смисъла на ЗОП чрез придържане към утвърдени формуляри, в това число към Единния европейски документ за обществени поръчки;
 • Основание: изпълнение на законово задължение;
 • Срок: съобразно чл. 122, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 121 от ЗОП.

5 .3. В случай че сте направили резервация в почивните ни домове и гостувате в тях, НЕК ЕАД обработва Ваши лични данни в следния смисъл:

 • Данни: имена; ЕГН или личен номер на чужденец; адрес; данни лична карта; семейно положение; телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас; банкова сметка.
 • Цел: изпълнение на законодателството в областта на настаняване на лица в почивните домове; за целите на резервацията и потвърждение на резервацията и таксуване на предоставените услуги;
 • Основание: Изпълнение на законово задължение по смисъла на чл. 116 от Закона за туризма (ЗТ); чл. 61р от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл. 18 и чл. 28 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), както и за изпълнение на сключен договор;
 • Срок: НЕК ЕАД обработва личните данни на посетителите на почивните домове съобразно реквизитите на регистъра по чл. 116 от ЗТ до подаване на данъчната декларация по смисъла на чл. 61р от ЗМДТ; Собственоръчно попълнените от български граждани адресни карти се унищожават не по-късно от два дена след датата на отпътуване, а тези от чужденци- се предават на компетентните органи съгласно чл. 28, ал. 4 от ЗЧРБ. Личните данни за нуждите на резервациите и тяхното потвърждаване се обработват до момента на извършване на настаняването.

5 .4. В случай, че сте подали искане / молба / жалба / сигнал до НЕК ЕАД, последното може да обработва Ваши лични данни в следния смисъл:

 • Данни: имена; ЕГН или личен номер на чужденец; данни за документ за самоличност; адрес; електронна поща; подпис и други, предоставени по усмотрение на субекта на данни;
 • Цел: защита на законните интереси на НЕК ЕАД и водене на кореспонденция, като НЕК ЕАД не предоставя административни услуги;
 • Основание: легитимните интереси на НЕК ЕАД, като субектът на данни по своя инициатива се е обърнал към НЕК ЕАД и е предоставил свои лични данни;
 • Срок: 1 година, считано от приключване на кореспонденцията с жалбоподателя по повод на искането/ молбата/ жалбата, регистрирано/а в деловодната система на НЕК ЕАД.

5 .5. Като посетители на този сайт, както и на сайтоветеwww.dams.nek.bg и www.vec.nek.bg , НЕК ЕАД обработва Ваши лични данни в следния смисъл:

 • Данни: лог файлове, съдържащи вашия IP адрес; браузера, който използвате (Mozilla Firefox, IE, Google Chrome и други); операционната система (Windows, Linux, IOS); времето и страниците, които сте посетили на сайтовете на НЕК ЕАД;
 • Цел: следене за неправомерни действия при посещаване на интернет страницата на www.nek.bg, както и на интернет страниците на предприятиятаwww.dams.nek.bg ; www.vec.nek.bg и осигуряване на безпроблемна и непрекъсната работа на сайтовете;
 • Основание: защита на легитимните интереси на НЕК ЕАД;
 • Срок: до 10 дни от създаването им.

6. Получатели на данните

НЕК ЕАД не предоставя данните Ви на трети лица, освен когато това е необходимо за изпълнение на законово задължение или за изпълнение на сключен договор, както и на компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от НЕК ЕАД предоставянето на информация, включително съдържаща лични данни.

7. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от НЕК ЕАД

 • Право на информираност съобразно Параграф 58, 60-62 от Преамбюла и член 12-14 от Общия регламент относно защитата на данните;
 • Право на достъп съобразно Параграф 63 от Преамбюла и член 12 и 15 от Общия регламент относно защитата на данните;
 • Право на прехвърляне на личните данни на друг администратор съобразно Параграф 68 от Преамбюла и член 12 и 20 от Общия регламент относно защитата на данните;
 • Право на коригиране съобразно член 5, 12, 16 и 19 от Общия регламент относно защитата на данните;
 • Право на изтриване ("правото да бъдете забравени") съобразно Параграф 65 и 66 от Преамбюла и член 6, 9, 12 и 17 от Общия регламент относно защитата на данните;
 • Право на ограничаване на обработването съобразно Параграф 67 от Преамбюла и член 18 и 19 от Общия регламент относно защитата на данните;
 • Право на възражение срещу обработването съобразно Параграф 69 и 70 от Преамбюла и член 12 и 21 от Общия регламент относно защитата на данните.
 • Право на жалба срещу обработването като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 Интернет страница www.cpdp.bg ; Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

За целите на горното, на страницата www.nek.bg можете да откриете и използвате Заявление до НЕК ЕАД за упражняване на права на субекти на данни.

8. Политика за „бисквитките“

8 .1. Какво представляват бисквитките и защо се използват?

Бисквитките са малки текстови файлове за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.

Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга.

Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по които предоставя информация и общува с потребителите.

8 .2. Видове бисквитки

Сайтът www.nek.bg, както и интернет страниците на предприятиятаwww.dams.nek.bg ; www.vec.nek.bg използват следния вид бисквитки заради тяхната необходимост:

8.2.1. Системно необходими бисквитки

Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск.

Тук спадат бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси.

Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

8 .3. Деактивиране на бисквитки

Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/.

Заявление за упражняване на права