newspapers 3488857

Новини

Прессъобщение

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК ЕАД има задължение да оповести своето намерение за промяна на цените, които прилага при извършване на лицензионните си дейности за следващия ценови регулаторен период, започващ от 01.07.2022 г.

Към настоящия момент, в процеса на либерализация на пазара на електроенергия,  няма пълна яснота за конкретните функции, които обществения доставчик ще изпълнява от 01.07.2022 г.

В случай на запазване на ролята и функциите на обществения доставчик съгласно действащата към момента нормативна база, цената, по която дружеството, в качеството му на обществен доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители е функция от:

  • Количествата заявена електрическа енергия за потребление от крайните снабдители;
  • Разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количествата електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители, които се определят от КЕВР в съответствие с чл.21, ал.1, т.21 от Закона за енергетиката (ЗЕ);
  • Цените на производителите, регулирани от КЕВР по чл.30,ал.1, т.1 от ЗЕ;
  • Прогнозната пазарна цена по групи производители, определяна за всеки регулаторен период от КЕВР;
  • Компенсациите от Фонд „Сигурност на енергийната система“, определяни от КЕВР.

Към настоящия момент НЕК ЕАД не разполага с пълната  информация за ценообразуващите елементи за следващия регулаторен период, поради което не може да направи оценка за нивото на цената, по която общественият доставчик ще продава електрическа енергия на крайните снабдители.

Standard&Poor’s промени перспективата на НЕК ЕАД на „стабилна“

Рейтинговата агенция Standard&Poor’s потвърди рейтинга на Национална електрическа компания ЕАД на B+ и промени перспективата от „негативна“ на „стабилна“.

Прессъобщение

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК ЕАД има задължение да оповести своето намерение за промяна на цените, които прилага при извършване на лицензионните си дейности за следващия ценови регулаторен период, започващ от 01.07.2021 г.

Цената, по която дружеството, в качеството му на обществен доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители е функция от:

  • Количествата заявена електрическа енергия за потребление от крайните снабдители;
  • Разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количествата електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители, които се определят от КЕВР в съответствие с чл.21, ал.1, т.21 от Закона за енергетиката (ЗЕ);
  • Цените на производителите, регулирани от КЕВР по чл.30,ал.1, т.1 от ЗЕ;
  • Прогнозната пазарна цена по групи производители, определяна за всеки регулаторен период от КЕВР;
  • Компенсациите от Фонд „Сигурност на енергийната система“, определяни от КЕВР.

Към настоящия момент НЕК ЕАД не разполага с пълната  информация за ценообразуващите елементи за следващия регулаторен период, поради което не може да направи оценка за нивото на цената, по която общественият доставчик ще продава електрическа енергия на крайните снабдители.

Прессъобщение

Язовирите, стопанисвани от Национална електрическа компания чрез предприятие Язовири и каскади, работят в нормален режим за условията на усложнена хидрометеорологична обстановка след обилния снеговалеж и последвалото покачване на нивата на водите. Обичайните за зимния сезон високи вълни по каскада Арда са в процес на затихване. Язовир Ивайловград прелива контролирано с минималните 60 куб. м/сек., което е в рамките на допустимото. Във всички останали големи язовири има свободни обеми за поемане на допълнителни водни количества. Осигурена е постоянна работа на водноелектрическите централи с оглед максимално ефективно оползотворяване на водния ресурс, съобразено с товара на енергийната система.

НЕК ЕАД продължава да следи и анализира снежния запас и очаквания, евентуален воден приток от него, както и да информира всички заинтересовани ведомства и институции. Денонощни екипи на предприятие Язовири и каскади следят големите хидроенергийни каскади Арда, Въча, Батак и Белмекен-Сестримо-Чаира.

Всички съоръжения на язовирните стени, стопанисвани от НЕК ЕАД, работят в пълна изправност и изпускането на водни обеми е рутинно и контролирано.

Със собствени средства, НЕК ЕАД отстранява отпадъци, попаднали в акваторията на водоемите, с цел недопускане на застрашаване на сигурността и нормалната експлоатация на съоръженията при язовирните стени.

НЕК ЕАД има ангажимент да поддържа проводимостта на речните корита само на 500 метровия участък след язовирните стени. Независимо от това, при констатиране на замърсяване на водоемите, своевременно се сигнализират отговорните ведомства и институции.

Български енергиен холдинг ЕАД стартира конкурсни процедури за избор на членове (представители на държавата) в съветите на директорите на дъщерните дружества – публични предприятия, попадащи в рамките на холдинга

Процедура за избор на трима представители на държавата в Съвета на директорите на „Национална Електрическа Компания“ ЕАД

Покана

Информация

Методика

Заявление

Декларация

НЕК ЕАД с енергийни спестявания за над 1 GWh

Като задължено лице по Закона за енергийната ефективност, на НЕК ЕАД беше поставена цел да постигне и докаже пред Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), енергийни спестявания в крайното потребление, за периода 2017 г. – 2019 г., възлизащи на 483 MWh.

В резултат на реализираните множество мерки от НЕК ЕАД, компанията постигна енергийни спестявания в крайното потребление, възлизащи на 1 011,36 MWh (повече от два пъти над поставената цел), като за същото АУЕР издаде необходимите удостоверения за енергийни спестявания.

Допълнителна информация

АУЕР е институцията, която осъществява контрол по спазване на законодателството в областта на енергийната ефективност. Чрез издаване на удостоверения за енергийни спестявания агенцията потвърждава размера на енергийните спестявания в резултат на извършените енергийноефективни услуги и на други мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Енергийно спестяване е количеството спестена енергия, определена чрез измерване и/или оценка на потреблението на енергия като разлика в потребените количества енергия преди и след прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Повишаване на енергийната ефективност е резултат от изпълнението на мярка или дейност, който води до намаляване на съотношението между вложеното количество енергия и изходното количество произведена стока, услуга или енергия без влошаване на качеството или други характеристики.

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни