newspapers 3488857

Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК продължава работата по възстановяване на ГНД Тешел

НЕК продължава работата по възстановяване на Главна напорна деривация (ГНД) Тешел. Деривацията е изпразнена и обезопасена и екип от експерти от НЕК е в процес на установяване на точния обем на нарушения участък. Екипът на НЕК ще потърси становище от водещи експерти от Хидротехническия факултет в Университета по архитектура, строителство и геодезия с цел реализиране на най-доброто решение за възстановяване на облицовката на напорната деривация.

По отношение на нивото на язовир Доспат е важно да се подчертае, че завиреният обем на язовира е с обичайното си ниво на запълване за този период от годината. Няма опасност от неконтролирано изпускане на водни обеми. За осигуряване на ефективен контрол и намаляване на нивото на водния обем на язовира се работи по реализиране в кратки срокове на конкретни решения за безопасно отвеждане на водите от язовир Доспат към изравнител Тешел и водноелектрическите централи от каскада Доспат-Въча. Допълнителен инструмент за управление на нивото на язовира е контролиране на водните притоци чрез събирателните деривации и водохващанията. Всички действия, които НЕК предприема, осигуряват стриктен контрол върху водните ресурси и гарантират безопасност на населението и съоръженията.

За НЕК възстановяването на нормалната експлоатация на ГНД Тешел при спазване на всички мерки за безопасност за околната среда, населението и съоръженията е основен приоритет.

ПРЕСЦЕНТЪР

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК предприема ремонтни работи на деривационнен тръбопровод при ВЕЦ Тешел

Поради констатирани завишени филтрации на вода в района на ВЕЦ Тешел и главна напорна деривация (ГНД), свързваща централата с яз. Доспат, НЕК извърши превантивни мерки за източване на деривационния тръбопровод.

Вследствие на извършените огледи на тръбопровода са установени линейни участъци с нарушена вътрешна панцеровка (облицовка).

Предприети са действия за установяване на причините и подготовка за извършване на възстановителни ремонтни работи при спазване на най-високи мерки за безопасност на околната среда, служителите и съоръженията.  

Съоръженията на ВЕЦ Тешел не са засегнати, като в периода на извършване на ремонтни дейности централата ще бъде изключена.

Допълнителна информация

Водите на язовир Доспат се отправят към ВЕЦ Тешел чрез главната деривация дълга 16,2 км., от които 15 км са тунели.

ВЕЦ Тешел е първото стъпало на каскадата Доспат-Въча. В централата са монтирани 2 турбогрупи тип Францис с обща мощност 60 МВт.

ПРЕСЦЕНТЪР

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Националната електрическа компания получи лицензия за своя Център за професионално образование и обучение Зелена енергия. Лицензията се издава от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и дава право за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на професионална квалификация по 10 професии. 

Изпълнителният директор на НЕК инж. Мартин Георгиев благодари на инж. Марияна Павлова, Председател на НАПОО, за доверието и оказаната подкрепа по време на цялата процедура по лицензирането на Зелена енергия и изрази увереност, че с екипа от професионалисти в НЕК учебният център ще се превърне в отлична образователна инициатива. Г-жа Павлова пожела успешен старт и множество постижения, като подчерта готовността на служителите на НАПОО за съдействие и занапред.

В качеството си на структуроопределяща компания подхождаме отговорно и поставяме основен акцент върху повишаването и надграждането на професионалната квалификация на кадрите. След подписването на меморандуми за сътрудничество с висшите учебни заведения, множество проведени инициативи със студенти и ученици, лицензирането на Центъра за професионално образование е поредна стъпка в изпълнение на стратегията на компанията за развитие на човешките ресурси и нейния кадровия резерв.

Професионалният учебен център на НЕК Зелена енергия ще бъде открит в началото на новата учебна година в гр. Пловдив.

ПРЕСЦЕНТЪР

Зелена енергия 1

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК завърши успешно рехабилитацията на ВЕЦ Момина клисура

Централата ще посрещне своя 50-годишен юбилей с изцяло обновено турбинно оборудване, нови сферични шибъри, системи за управление и контрол, нови операторски станции

На 26 юли 2023 г. изпълнителният директор на НЕК инж. Мартин Георгиев отбеляза официалното завършване на рехабилитацията на ВЕЦ Момина клисура. Събитието се проведе в централата с участието на заместник-министъра на енергетиката г-н Красимир Ненов, представители на Европейската банка за възстановяване и развитие като администратор на „Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй“, представители на консорциума изпълнител на рехабилитацията, представители на местната власт и служители на НЕК.

В своето приветствие инж. Георгиев подчерта, че успешното реализиране на рехабилитацията на ВЕЦ Момина клисура е от ключово значение за бъдещата надеждна работа не само на централата, но и на цялата хидроенергийна каскада Белмекен – Сестримо – Момина клисура. Новото съвременно оборудване ще допринесе за по-ефективното управление на ВЕЦ-а и оптимално оползотворяване на ценните водни ресурси. Г-н Георгиев благодари на ЕВБР за оказаната подкрепа, на изпълнителя на рехабилитацията за доброто сътрудничество и на служителите за вложения труд и професионализъм за успешното изпълнение на проекта.

Заместник-министър Ненов посочи, че модернизацията на ВЕЦ Момина клисура ще допринесе за надеждната експлоатация на електроенергийната система на България. По неговите думи завършването на проекта е още една стъпка към постигането на амбициозните цели за декарбонизация, които страната ни като държава-членка на ЕС следва да изпълни.

Обхватът на рехабилитацията на ВЕЦ Момина клисура включва проектиране, производство, доставка, монтаж, технически надзор, настройка, тестване и въвеждане в експлоатация на оборудване: нови сферични шибъри, хидравлични цилиндри за направляващи апарати и синхронни изпускатели на турбините, турбинно оборудване, помпи за технически води, нови турбинни регулатори, възбудителни системи и системи за управление и мониторинг на цялата централа с нови операторски станции. На 27 април 2023 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството издаде на Националната електрическа компания разрешение за ползване на втори етап от рехабилитацията ВЕЦ Момина клисура, с което  успешно завърши последният етап от проекта.

Извършените рехабилитационни дейности ще намалят разходите за поддръжката на хидроенергийните мощности, ще способстват за подобряване на характеристиките по отношение на нивата на напрежението и честотния контрол, ще допринесат за повишаване на експлоатационната надеждност на централата и за увеличаване на електропроизводството чрез по-ефективното използване на наличния хидропотенциал.

Модернизацията е част от Проекта за рехабилитация на съоръжения от хидроенергийната система, съфинансиран с безвъзмездни средства от администрирания от ЕБВР „Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй“ (KIDSF) и собствени средства на компанията. KIDSF се финансира от Европейския съюз и следните донори: Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Нидерландия, Испания, Швейцария и Обединеното кралство. През м. декември 2022 г. Асамблеята на донорите на KIDSF одобри удължаване на срока на грантово споразумение, подписано с НЕК. Това позволява на компанията да използва отпуснатите безвъзмездни средства за завършване на проектите по рехабилитация на производствени мощности до края на 2023 г.

Допълнителна информация

ВЕЦ Момина клисура се намира на около 100 км югоизточно от София в с. Момина клисура, област Пазарджик. Централата е въведена в експлоатация през 1973 г. и тази година отбелязва забележителен 50-годишен юбилей. ВЕЦ Момина клисура е деривационна с инсталирана мощност 120 MW и е третото последно стъпало на хидроенергийната каскада Белмекен-Сестримо-Момина клисура. Средното годишно производство на електроенергия от централата е 136 GWh. Произведената електрическа енергия от ВЕЦ Момина клисура от въвеждането ѝ в експлоатация до настоящият момент е  17 637 563 928 kw/h.

На 18.05.2018 г. е подписан договор между НЕК ЕАД и консорциум KONČAR KET – ČKD BLANSKO – RUDIS  с предмет „Рехабилитация на ПАВЕЦ Белмекен, ВЕЦ Сестримо и ВЕЦ Момина клисура “.

Проектът има за цел да увеличи експлоатационната надеждност и да подобри управлението на централата, чрез подмяна на амортизирано оборудване.

При изпълнението на рехабилитацията са заложени следните общи цели:

  • възможно най-добри решения за безопасност и здраве
  • повишаване на надеждността на съоръженията
  • минимално въздействие върху околната среда
  • високо енергийно производство
  • ниска консумация на енергия за собствени нужди
  • висока степен на гъвкавост при енергийното производство
  • най-високо ниво на автоматизация
  • кратко време за пускане и спиране

Международен фонд Козлодуй, администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие, е създаден през м. юни 2001 г. като програма на Европейската комисия и други европейски донори за подпомагане на българското правителство да се справи с предсрочното затваряне и извеждане от експлоатация на четирите блока на АЕЦ Козлодуй и последващи компенсаторни мерки в енергетиката.

НЕК има подписано грантово споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие като Администратор на KIDSF за рехабилитацията на хидроенергийния комплекс Белмекен-Сестримо-Чаира и рехабилитация на ОРУ 110 kV на ВЕЦ Въча 1 и други системи на ВЕЦ под общ контрол. Общият бюджет на споразумението е 37 милиона евро, от които 70% (26 580 000 евро) се  финансират от KIDSF, а 30% от НЕК.

Със своите 31 ВЕЦ и ПАВЕЦ с инсталирана мощност от 2737 MW в турбинен режим и 931 MW в помпен режим НЕК е най-големият производител на енергия от възобновяеми източници в страната.

ПРЕСЦЕНТЪР 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Лятната академия 2023 на НЕК излъчи първите стипендианти и стажанти на компанията

Академията се проведе с участието на студенти от УАСГ и ТУ София и е част от Програма Кадрови резерв на НЕК

Първата Лятна академия на НЕК за студенти се проведе в периода 17-23 юли 2023 г. в ПД Мала Църква. Академията е част от проекта Кадрови резерв на компанията за подготовка и адаптиране към производствена среда на студенти в електро, механо и хидро специалностите на Висшите технически учебни заведения.

В продължение на 5 дни 23 студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия, Технически университет – София и филиала на ТУ в гр. Пловдив преминаха през различни обучения, практически занятия, включително посещения на обекти, дискусионни форуми и уъркшопове в областта на изграждане, експлоатация, автоматизиране на водноелектрически централи, както и хидроенергийни съоръжения, свързани с експлоатацията на язовири и язовирни стени. С помощта на лектори и ментори в лицето на мениджъри и експерти на НЕК младите специалисти дискутираха идеи и разработваха проекти за създаване на нови възобновяеми енергийни системи за генериране на електрическа енергия, обсъждаха решения за осъвременяване и дигитализация на ВЕЦ. Освен инженерните аспекти, студентите работиха в областта на ESG, създавайки устойчиви и екологични решения. Друга важна част от интензивната програма на Академията беше свързана с придобиването на знания и практически умения в изготвяне и управление на проекти, които успяха веднага да приложат на практика, разработвайки свои идейни проекти, които представиха и защитиха пред експертна комисия. 

Студентите с най-иновативните и добре представени проекти станаха първите 4 стипендианти на НЕК. Те са III и IV курс в УАСГ и ТУ и ще получат стипендия в размер на 2000 лв. за една учебна година. Проектите, с които младежите спечелиха подкрепата на експертната комисия, са свързани с: ВЕЦ със система за съхранение, ВЕЦ с плаваща фотоволтаична централа, Разполагане на ветрогенератори на територията на морето и проект за ПАВЕЦ.

Още 6 студенти с високи постижения получават отличната възможност за 6-месечни платени стажове в НЕК и участие в програмата Първо работно място. Техните разработки са свързани с Иновативни инженерингови решения за възстановяване на въздушен откос/преливник на язовирна стена Кокаляне, ПАВЕЦ на течаща вода комбиниран с фотоволтаик и съхранение на енергия, Анализ на техническото състояние на голяма язовирна стена и други.

Амбицията на НЕК като социално отговорна компания е тази инициатива да се превърне в традиция и благодарение на нея да предостави възможност на студентите за успешна реализация в енергийния сектор на България.

ПРЕСЦЕНТЪР 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Енергетик на годината

На 20 юни 2023 г. по време на официална церемония министърът на енергетиката Румен Радев и председателят на Българската браншова камара на енергетиците проф. Валентин Колев връчиха на изпълнителния директор на НЕК инж. Мартин Георгиев наградата Енергетик на 2023 г. С престижното отличие в категория водноелектрически централи инж. Георгиев беше удостоен за висок професионализъм и значителни постижения за развитието на компанията.

Инж. Георгиев прие с благодарност полученото отличие и подчерта ключовата роля на водноелектрическите централи на НЕК за управлението и регулирането на енергийната система, за гарантиране на енергийната сигурност на страната и за постигане на целите на декарбонизацията. Той отбеляза, че това признание е за целия екип на компанията, който с отдаденост, отговорност и професионализъм успя да постигне изключително високи резултати и продължава целенасочено да работи за трансформацията и модернизацията на НЕК. Г-н Георгиев завърши обръщението си с думите, че енергетиците имат особено отговорна роля за устойчивото развитие на енергийния сектор, който стои в основата на всяка просперираща икономика.

Домакин на церемонията по връчването на ежегодните награди Енергетик на годината на ББКЕ беше Българската стопанска камара. Бяха отличени доказани специалисти и професионалисти енергетици в осем секции – атомна енергетика, електропроизводство, водноелектрически централи, пренос на електроенергия, електроразпределение, производство и разпределение на топлинна енергия, електроизграждане и енергоремонт.

Пресцентър

  

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни