newspapers 3488857

Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК осъществи мащабна акция по зарибяване на язовири

7 500 риби ще допринесат за намаляване на водораслите и избистрянето на водите на язовирите Голям беглик, Беглика и Дженевра

На 26 май 2023 г. Националната електрическа компания извърши мащабно зарибяване на язовирите Голям Беглик, Беглика и Дженевра, стопанисвани и експлоатирани от Предприятие Язовири и каскади на НЕК ЕАД. Зарибяването съответства на устойчивите цели на компанията за съхранение на биоразнообразието, опазването на природните богатства и отговорното управление на водните ресурси.

Целта на зарибителните дейности със 7 500 растителноядни риби – шаран, бял амур и толстолоб е да бъде извършено биологично почистване на водорасли в трите язовира. Рибите ще допринесат за естественото балансиране на съдържанието на планктон и хлорофил и ще окажат благоприятно въздействие на водоемите като цяло. Освен върху качеството на водата и биоразнообразието, биологичното почистване ще допринесе и за по-добрата експлоатация и поддръжка на съоръженията в язовирите и язовирните стени.

За зарибителен материал са избрани подходящи местни видове, които могат успешно да се адаптират към температурата на водата през зимния период на годината в язовирите в язовирен район Голям Беглик. Зарибяването се извърши с достатъчно големи риби, които са в голяма степен защитени от хищници във водоема. След адаптирането им към условията те ще започнат да се хранят с висша водна растителност.

ПРЕСЦЕНТЪР 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК завърши успешно рехабилитацията ВЕЦ Въча 1

Централата ще посрещне своя 90-годишен юбилей с ново оборудване за ОРУ 110 kV, нов хидроагрегат 2 и нова командна зала

 

На 26 април 2023 г. изпълнителният директор на НЕК инж, Мартин Георгиев отбеляза официалното завършване на рехабилитацията на ВЕЦ Въча 1. Събитието се проведе в централата в присъствието на представители на Европейската банка за възстановяване и развитие, представители на консорциума изпълнител на рехабилитацията и служители на ВЕЦ Въча 1.

В своето приветствие инж. Георгиев посочи, че успешното реализиране на рехабилитацията на централата е от ключово значение за нейната работа в бъдеще. Подменените съоръжения и системи са от въвеждането на централата в експлоатация през 1933 г. и 1953 г. и новото съвременно оборудване ще допринесе за по-надеждното и по-ефективно управление на ВЕЦ-а.

Обхватът на рехабилитацията на ВЕЦ Въча 1 включва проектиране, производство, доставка, монтаж, технически надзор, настройка, тестване и въвеждане в експлоатация на ново оборудване за ОРУ 110 kV, система за управление на ВЕЦ, възбудителни системи, турбинни регулатори, релейни защити, турбинно оборудване на хидроагрегати ХА3 и ХА4, цялостна замяна на ХА2 с нов, изграждане на нова командна зала на ВЕЦ и др. На 11 април 2023 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството издаде на Националната електрическа компания разрешение за ползване на ВЕЦ Въча 1. На 20 април бях проведени финалните изпитвания, с които успешно завърши последният етап от проекта за рехабилитация на ОРУ 110 kV на ВЕЦ Въча 1 и част от системите на ВЕЦ под общ контрол.

Рехабилитацията е част от Проекта за рехабилитация на съоръжения от хидроенергийната система, съфинансиран с безвъзмездни средства от администрирания от ЕБВР „Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй“ (KIDSF) и собствени средства на компанията. KIDSF се финансира от Европейския съюз и следните донори: Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Нидерландия, Испания, Швейцария и Обединеното кралство. През м. декември 2022 г. Асамблеята на донорите на KIDSF одобри удължаване на срока на грантово споразумение, подписано с НЕК. Това позволява на компанията да използва отпуснатите безвъзмездни средства за завършване на проектите по рехабилитация на производствени мощности до края на 2023 г.

Допълнителна информация

ВЕЦ Въча 1 е въведена в експлоатация през 1933 г. и тази година отбелязва забележителен 90-годишен юбилей. Въча 1 е деривационна водноелектрическа централа с инсталирана мощност 14,5 MW и е част от най-долното стъпало на хидроенергийната каскада Доспат – Въча заедно с язовир Кричим, ВЕЦ Кричим и ВЕЦ Въча 2. Средното годишно производство на електроенергия от централата за последните 6 години е 27 GWh.

На 27.08.2019 г. е подписан договор между НЕК ЕАД и консорциум KONČAR KET - ČKD BLANSKO за ВЕЦ Въча 1 за Рехабилитация на ОРУ 110 kV на ВЕЦ Въча 1 и част от системите на ВЕЦ под общ контрол.

Проектът има за цел да увеличи експлоатационната надеждност и да подобри управлението на централата, чрез подмяна на амортизирано оборудване.

При изпълнението на рехабилитацията са заложени следните общи цели:

 • възможно най-добри решения за безопасност и здраве
 • повишаване на надеждността на съоръженията
 • минимално въздействие върху околната среда
 • високо енергийно производство
 • ниска консумация на енергия за собствени нужди
 • висока степен на гъвкавост при енергийното производство
 • най-високо ниво на автоматизация
 • кратко време за пускане и спиране

Международен фонд Козлодуй, администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие, е създаден през м. юни 2001 г. като програма на Европейската комисия и други европейски донори за подпомагане на българското правителство да се справи с предсрочното затваряне и извеждане от експлоатация на четирите блока на АЕЦ Козлодуй и последващи компенсаторни мерки в енергетиката.

НЕК има подписано грантово споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие като Администратор на KIDSF за рехабилитацията на хидроенергийния комплекс Белмекен-Сестримо-Чаира и рехабилитация на ОРУ 110 kV на ВЕЦ Въча 1 и други системи на ВЕЦ под общ контрол. Общият бюджет на проекта е 37 милиона евро, от които 70% (26 580 000 евро) се  финансират от KIDSF, а 30% от НЕК. Целите на проекта са увеличаване на надеждността и ефективността при управление на съоръженията и сигурността на електроснабдяването на страната.

Със своите 31 ВЕЦ и ПАВЕЦ с инсталирана мощност от 2737 MW в турбинен режим и 931 MW в помпен режим НЕК е най-големият производител на енергия от възобновяеми източници в страната.

ПРЕСЦЕНТЪР 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК стартира последния етап от рехабилитацията на каскадата Белмекен-Сестримо-Момина клисура

Рехабилитацията ще гарантира безаварийна работа на една от най-големите каскади в българската електроенергийна система за период от поне 15 години

С демонтаж на старото оборудване НЕК започна изпълнението на рехабилитацията на хидроагрегат 5 в ПАВЕЦ Белмекен и хидроагрегат 1 във ВЕЦ Сестримо. Това даде начало на финалните етапи от проекта за рехабилитация на каскадата Белмекен-Сестримо-Момина клисура. Очаква се рехабилитационните дейности да завършат до м. ноември, така че каскадата да е в пълна разполагаемост за зимния сезон 2023/2024 г.

Успешното завършване на всички етапи от рехабилитацията ще гарантира добрата работа на централите от каскадата за период от поне 15 години благодарение на пълната модернизация на съоръженията, включващa проектиране, доставка на ново оборудване, както и ремонт на елементи от съществуващото оборудване.

Доброто състояние на водноелектрическите централи на НЕК е от ключово значение за сигурността и надеждната работа на електроенергийната система. В качеството си на обществен доставчик компанията гарантира на първо място доставките на електрическа енергия за клиентите на крайните снабдители и участва в осигуряването на резерва за регулиране. Системата от язовири, ВЕЦ и ПАВЕЦ, оперирани от НЕК, позволяват гъвкаво управление на производствените мощности и успешното съхранение на енергия, което е от същественa важност в контекста на изграждането на нови ВЕИ мощности.

 

Допълнителна информация

Със своите 31 ВЕЦ и ПАВЕЦ с инсталирана мощност от 2737 МВт в турбинен режим и 931 МВт в помпен режим НЕК е най-големият производител на енергия от възобновяеми източници в страната.

Каскадата Белмекен-Сестримо-Момина клисура включва помпено акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) Белмекен, водноелектрическа централа (ВЕЦ) Сестримо, ВЕЦ Момина клисура, язовир Белмекен, дневен изравнител Станкови бараки и дневен изравнител Момина клисура. Разположена е в североизточните склонове на Рила планина и се разпростира от 1920 м.н.в. при яз. Белмекен до 251 м.н.в. при ВЕЦ Момина клисура. Общата инсталирана мощност на каскадата е 735 МВт в генераторен режим и 104 МВт в помпен режим.

На 18.05.2018 г. бе подписан договор между НЕК ЕАД и консорциум KONČAR KET - ČKD BLANSKO – RUDIS за рехабилитацията на трите централи от каскадата - ПАВЕЦ Белмекен, ВЕЦ Сестримо и ВЕЦ Момина клисура.

Рехабилитацията на каскадата е част от проекта за рехабилитация на съоръжения от хидроенергийната система, финансиран с безвъзмездни средства от Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй (KIDSF), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие по Споразумение за безвъзмездна помощ. През м. декември Асамблеята на донорите на KIDSF одобри удължаване на срока на грантово споразумение, подписано с НЕК. Това позволи на компанията да използва отпуснатите безвъзмездни средства за завършване на проектите по рехабилитация на производствени мощности до края на 2023 г.

Проектът има за цел да увеличи експлоатационната надеждност и да подобри възможностите и бързодействието на централите при участие в първичното и вторично регулиране на честотата на мрежата и захранването на коридори за аварийно възстановяване на енергийната система, чрез подмяна на амортизирано оборудване.

При изпълнението на рехабилитацията на всяка централа са заложени следните общи цели:

 • възможно най-добри решения за безопасност и здраве
 • повишаване на надеждността на съоръженията
 • минимално въздействие върху околната среда
 • високо енергийно производство
 • ниска консумация на енергия за собствени нужди
 • висока степен на гъвкавост при енергийното производство
 • най-високо ниво на автоматизация
 • кратко време за пускане и спиране

ПРЕСЦЕНТЪР 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Министър Росен Христов посети Предприятие ВЕЦ на НЕК ЕАД

В петък, 17 март министърът на енергетиката Росен Христов посети Централно управление на Предприятие ВЕЦ на НЕК в Пловдив, където се проведе среща със служители на предприятието и представители на синдикалните организации. Това е първото посещение на енергиен министър в Централата на предприятието. В рамките на своето посещение Министър Христов имаше възможност да се запознае и с дейността на Развойно-ремонтната база в предприятието.

По време на срещата изпълнителният директор на Национална електрическа компания инж. Мартин Георгиев представи визията за развитие на предприятието, включително планове за модернизация и подобряване на различни аспекти от дейността, сред които финализиране на организационния процес по централизация на определени дейности, стратегия за повишаване на квалификацията на служителите и подобряване на нивото на безопасни условия на труд.

Служителите от ПВЕЦ бяха уверени, че целта на всички нововъведения е подобряване на цялостното представяне на дружеството, запазване на ролята на НЕК като технологичен лидер в областта на производството на електроенергия от водноелектрически централи и реализиране на високите очаквания за развитие на нови производствени мощности. Министър Христов изрази своите отлични впечатления от професионализма и компетентността на служителите на компанията. Той ги увери в своята подкрепа за въвеждането на устойчиви нови практики и иновативни решения, които несъмнено ще окажат цялостен положителен ефект върху дейността на НЕК и не на последно място ще допринесат за добрия диалог между всички участници в дружеството в дългосрочен план.

Допълнителна информация

Предприятие Водноелектрически централи е част от Национална електрическа компания ЕАД. Централата на предприятието е в гр. Пловдив. Основната дейност на ПВЕЦ е производство на електрическа енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството от водноелектрически централи и инвестиционна дейност. П ВЕЦ поддържа и експлоатира 31 централи (ВЕЦ и ПАВЕЦ) с обща инсталирана мощност 2737 MW. Основното производство се осъществява от четиринадесет големи водно електрически централи, част от каскадите Белмекен ­ Сестримо ­ Чаира, Батак, Въча и Долна Арда.

ПРЕСЦЕНТЪР

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК ЕАД има задължение да оповести своето намерение за промяна на цените, които прилага при извършване на лицензионните си дейности за следващия ценови регулаторен период, започващ от 01.07.2023 г.

Към настоящия момент, в процес на либерализация на пазара на електроенергия,  няма пълна яснота за конкретните функции, които общественият доставчик ще изпълнява от 01.07.2023 г.

В случай на запазване на ролята и функциите на обществения доставчик, съгласно действащата към момента нормативна база, цената, по която дружеството, в качеството му на обществен доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители е функция от:

 • Количествата заявена електрическа енергия за потребление от крайните снабдители;
 • Разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количествата електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители, които се определят от КЕВР в съответствие с чл.21, ал.1, т.21 от Закона за енергетиката (ЗЕ);
 • Цените на производителите, регулирани от КЕВР по чл.30,ал.1, т.1 от ЗЕ;
 • Прогнозната пазарна цена по групи производители, определяна за всеки регулаторен период от КЕВР;
 • Компенсациите от Фонд „Сигурност на енергийната система“, определяни от КЕВР.

Към настоящия момент НЕК ЕАД не разполага с пълната  информация за ценообразуващите елементи за следващия регулаторен период, поради което не може да направи оценка за нивото на цената, по която общественият доставчик ще продава електрическа енергия на крайните снабдители.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК с повишена перспектива от Standard & Poor’s

Промяната на перспективата на „положителна“ е преходна стъпка към повишаване на кредитния рейтинг на компанията

На 12 декември 2022 г. международната рейтингова агенция Standard & Poor’s повиши перспективата на Национална електрическа компания на положителна поради подобряване на кредитните показатели и потвърди дългосрочния й кредитен рейтинг на ВВ-.

S&P отчита чувствително подобряване на кредитното състояние на НЕК, което се изразява в повишени бизнес резултати и намалена кредитна експозиция. Същевременно нисковъглеродното производство на НЕК е от ключова важност за ролята на компанията в енергийния преход и отличното й позициониране в сектора.

Очакванията на рейтинговата агенция са през следващите две до три години либерализацията на електроенергийния пазар в България да доведе до подобряване на кредитоспособността на НЕК и БЕХ и до намаляване на нивото на задлъжнялост на компанията. Този процес вече е стартирал чрез изплащане от НЕК на над 1 млрд. лева исторически натрупани задължения към българската държава.

Рейтингът на НЕК продължава да зависи от финансовото състояние на БЕХ. S&P разглежда НЕК като дъщерно дружество от стратегическо значение за БЕХ, като се има предвид много важната роля на НЕК в енергийната система на България като производител на екологична електроенергия от ВЕЦ и на факта, че НЕК успя да се трансформира от губещо предприятие до компания, която допринася за близо 20% от брутната печалба на БЕХ.

Рейтинговата агенция посочва в заключение, че очаква представянето на НЕК да остане устойчиво и че би могла да повиши рейтинга на НЕК през следващите шест до 12 месеца, ако самостоятелният профил на компанията се подобри до "bb" или кредитният профил на групата се подобри до "bb+". Самостоятелният профил може да се подобри вследствие на повишена стабилност и предвидимост на паричните потоци като резултат от диверсификация на енергийните доставки, запазване на устойчив дял на либерализирания пазар и прилагане на инструменти за управление на риска, напр. хеджиране на производственото портфолио.

ПРЕСЦЕНТЪР

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни