newspapers 3488857

Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК е приета за пълноправен член на EASE

Пълноправното членство на компанията е одобрено от Изпълнителния съвет на ЕАСЕ.

Европейската асоциация за съхранение на енергия (ЕАСЕ) е създадена през 2011 г. със седалище в Брюксел, Белгия. ЕАСЕ представлява приблизително 60 членове, включително доставчици на комунални услуги, технологии, изследователски институти, оператори на разпределителни мрежи и оператори на преносни мрежи и организации, работещи в цялата верига на съхранение на енергия. ЕАСЕ цели насърчаване на съхранението на енергия за подпомагане на икономически ефективния преход към устойчива, неутрална по отношение на климата и сигурна енергийна система.

В качеството си на пълноправен член НЕК ще участва в общото събрание, комисиите и работните групи, възможност да издигне кандидатура на свой представител в Изпълнителния съвет, както и във вземането на решения и изготвянето на ключови документи.

За НЕК като регионален лидер в производството и съхранението на чиста енергия, членството в ЕАСЕ е възможност за обмен на опит и идеи с другите компании в сектора за реализиране на целите на Зеления преход в интерес на обществото и потребителите. 

ПРЕСЦЕНТЪР

photo NEK EASE

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК е приета за пълноправен член на EFET

Пълноправното членство на компанията е одобрено от Управителния съвет на EFET на проведено заседание на 9 септември 2022 г.

Европейската федерация на търговците на енергия – EFET, със седалище в гр. Амстердам, Нидерландия, е създадена с цел подобряване на условията за търговия с енергия в Европа и за насърчаване на развитието на устойчив и ликвиден европейски пазар на едро. Мисията на организацията е ефективното функциониране на електроенергийния, газовия и всички свързани с тях пазари, така че да бъдат в полза на икономиката, обществото и крайните потребители. Основна дейност на EFET е разработването и предлагането на стандартни договори за доставка на едро и стандартизиране на свързаните с тях сделки и бизнес процеси.

В качеството си на пълноправен член НЕК ще участва във всички срещи и дейности на EFET в съответните комисии и работни групи, както и във вземането на решения и изготвянето на ключови документи.

Активното участие в EFET ще допринесе за адаптирането и позиционирането на НЕК в условията на пълна либерализация и динамичната среда на единния европейски електроенергиен пазар.

ПРЕСЦЕНТЪР

EFET

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Активно участие на НЕК в доброволни обществено значими каузи

Още от първите дни след големите наводнения в района на град Карлово служители на НЕК ежедневно обединяват усилия и участват като доброволци в разчистването на къщи, дворове и инфраструктура в село Богдан – едно от най-силно засегнатите населени места. Над 1488 човекочаса в помощ на пострадалите са вложени от компанията до момента за преодоляване на последиците от природното бедствие. За целите на разчистването НЕК осигурява и строителна механизация.

На 17 септември НЕК проведе и мащабна акция по почистването на бреговете на язовир Копринка. С участието на повече от 90 служители и техните семейства доброволците успяха да съберат близо 1 тон отпадъци. Акцията е част от доброволната кампания на НЕК, стартирала през 2021 г. за почистване на бреговете на язовирите, стопанисвани от компанията. В рамките на инициативата миналата година в началото на лятото служители на НЕК почистиха бреговата ивица на язовир Доспат.

Отчитайки ролята си в сектора и за обществото като най-голям производител на електроенергия от възобновяем източник – водата, Националната електрическа компания ще продължи да бъде активна в осъществяването на обществено значими каузи.

ПРЕСЦЕНТЪР

1

2

Контролирано изпускане на вода от язовир Батак

Контролираното изпускане на вода от язовирите е един от инструментите за проверка на техническото състояние на съоръженията, стопанисвани от НЕК. Профилактиката, която се извършва два пъти годишно по график, гарантира тяхната експлоатационна сигурност.

Предприятие Язовири и каскади на НЕК стопанисва едни от най-големите язовири и хидроенергийни обекти в страната. Добрата им поддръжка допринася за опазването на екосистемите, биоразнообразието и земеделието.

Как се извършва контролираното изпускане на вода от язовир Батак вижте в репортажа на БНТ.

bnt

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК ЕАД успешно завърши рехабилитацията на хидроагрегат 1 в ПАВЕЦ Белмекен

Общата разполагаема мощност на каскадата Белмекен-Сестримо-Момина клисура към момента в генераторен режим е 660 МВт и 104 МВт в помпен режим

Националната електрическа компания успешно завърши рехабилитацията на хидроагрегат 1 (ХА1) в ПАВЕЦ Белмекен след проведени 72-часови проби в реални експлоатационни условия. Агрегатът е в разполагаемост със 75 МВт в генераторен режим и 52 МВт в помпен режим.

В момента се извършва рехабилитация на ХА2, която се очаква да завърши през м. август 2022 г. След успешното приключване на работите по ХА2, предстои да се извърши рехабилитация на петия хидроагрегат на централата.

Активно продължават работите и по другите две централи от каскадата Белмекен-Сестримо-Момина клисура – ВЕЦ Сестримо и ВЕЦ Момина клисура.

Във ВЕЦ Сестримо през м. март 2022 г. успешно бе завършена рехабилитация на ХА2. За другата машина в централата предстоят рехабилитационни дейности. Към момента централата разполага с пълния си капацитет от 240 МВт.

Във ВЕЦ Момина клисура е завършена рехабилитацията на ХА2, а ХА1 е в режим на 72-часови проби за въвеждане в експлоатация. Към момента централата разполага с пълния си капацитет от 120 МВт.

Към настоящия момент общата разполагаема мощност на каскадата Белмекен-Сестримо-Момина клисура в генераторен режим е 660 МВт (от общо 735 МВт) и в помпен режим 104 МВт (от общо 104 МВт).

Успешното осъществяване на дейностите по рехабилитациите на централите от каскадата Белмекен-Сестримо-Момина клисура се дължи на високия професионализъм и компетентност на всички ангажирани служители на Националната електрическа компания, тяхната всеотдайност и неуморна работа.

Допълнителна информация

Каскадата Белмекен – Сестримо – Момина клисура включва помпено акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) Белмекен, водноелектрическа централа (ВЕЦ) Сестримо, ВЕЦ Момина клисура, язовир Белмекен, дневен изравнител Станкови бараки и дневен изравнител Момина клисура. Разположена е в североизточните склонове на Рила планина и се разпростира от 1920 м. н. в. при яз. Белмекен до 251 м н .в. при ВЕЦ Момина клисура. Общата инсталирана мощност на каскадата е 735 МВт в генераторен режим и 104 МВт в помпен режим.

На 18.05.2018 г. бе подписан договор между НЕК ЕАД и консорциум KONČAR KET - ČKD BLANSKO – RUDIS за рехабилитацията на трите централи от каскадата - ПАВЕЦ Белмекен, ВЕЦ Сестримо и ВЕЦ Момина клисура.

Рехабилитацията на каскадата е част от проекта за рехабилитация на съоръжения от хидроенергийната система, финансиран с безвъзмездни средства от Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй (KIDSF), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие по Споразумение за безвъзмездна помощ.

Проектът има за цел да увеличи експлоатационната надеждност и да подобри възможностите и бързодействието на централите при участие в първичното и вторично регулиране на честотата на мрежата и захранването на коридори за аварийно възстановяване на енергийната система, чрез подмяна на морално остаряло и амортизирано оборудване.

Обхватът на договора включва проектиране, доставка на съоръжения, ремонт на елементи от съществуващо оборудване, монтаж, надзор, настройка, изпитване и въвеждане в експлоатация на цялото оборудване. В договора е предвидено рехабилитацията да се извърши поетапно, като се осигурява половината от мощността на каскадата през целия срок. Целта е да се гарантира сигурността на електроенергийната система на България.

При изпълнението на  рехабилитацията на всяка централа са заложени следните общи цели:

 • възможно най-добри решения за безопасност и здраве;
 • повишаване на надеждността на съоръженията;
 • минимално въздействие върху околната среда;
 • високо енергийно производство;
 • ниска консумация на енергия;
 • висока степен на гъвкавост при енергийното производство;
 • най-високо ниво на автоматизация;
 • кратко време за пускане и спиране;
 • оптимизирано разположение за експлоатация и поддръжка;
 • висока разполагаемост и непрекъснат период на експлоатация;
 • използване на унифицирани компоненти и системи с лесна и минимална поддръжка.

ПРЕСЦЕНТЪР

Прaво на отговор

Във връзка с публикувана статия на страницата на „Капитал“ на 4.05.2022 г., озаглавена „След поредна авария ПАВЕЦ "Чаира" е спряла напълно”, Национална електрическа компания ЕАД (НЕК) изразява своята позиция:

Твърденията в статията, в която е направено заключението, че „…самият ПАВЕЦ „Чаира“ ще пропуска да печели по около 50 млн. лв. за всеки месец, в който не работи“, са напълно неверни. Дори при най-оптимистични допускания на стойностите и количествата електрическа енергия в режим на консумация и последваща генерация, подобен положителен финансов резултат е невъзможен. Съпоставката на отчетните данни за ПAВЕЦ Чаира през годините също показват практическа невъзможност за постигане на цитираната печалба. В допълнение, НЕК е публична компания и информация за финансовия резултат по дейности може да бъде намерена във финансовите ни отчети, които са публични.

Не е вярно твърдението, че липсата на генерация от ПАВЕЦ Чаира „означава по-малко предлагане на ток на борсата и съответно по-високи цени“. НЕК е един от основните участници на електроенергийния пазар и участва на регулирания пазар на електроенергия, доставяйки електрическа енергия на крайните снабдители и на потребителите, които не са се възползвали от правото да сменят своя доставчик. Тези продажби съставляват приблизително 77% от общите продажби на дружеството и произтичат от задължения, наложени му от Закона за енергетиката. Дружеството осъществява и сделки на свободния пазар (на БНЕБ) и предоставя разполагаемост за първично, вторично /автоматично и ръчно/ регулиране на честотата и обменните мощности въз основа на тръжните процедури, обявени от оператора на електроенергийната система. За осъществяването на всички тези дейности НЕК управлява водните ресурси изключително отговорно и внимателно, при спазване на регулаторната рамка на КЕВР, съобразно рамките на законовите приоритети и утвърдените месечни лимити за водни обеми от МОСВ. Обръщаме внимание, че оптималният воден баланс на месечна и годишна база се постига чрез планирано покриване на пиковете на системата, без допускане на излишен преразход на воден ресурс. Важно е да се отбележи, че основно балансиращи мощности като ПАВЕЦ „Чаира“ са предназначени за регулиране на излишъка от енергия в системата. Поради спецификата на работа на ПАВЕЦ в помпен режим на работа, среднодневната нетна консумация е по-голяма от среднодневната нетна генерация, от което следва, че количеството енергия в системата ще намалее драстично при използване на централата без наличие на излишък.

На следващо място публикацията на „Капитал“ разпространява неверни квалификации за настъпили „авария след авария“. Съгласно договора за рехабилитация на ПАВЕЦ „Чаира“, сключен на 25.04.2019 г. между „Национална електрическа компания“ ЕАД (Възложител) и консорциум „ABB-Voith“ (Изпълнител), на 22.03.2022 г. се изпълнява програма за „водни“ проби, т.е. пробни пускови изпитвания, при които Изпълнителят провежда тестове, за да демонстрира, че системите и компонентите работят колективно при различни товари, устойчиво с техните регламентирани параметри, както и че компонентите и системите реагират точно на преходните състояния и режими. Техническата неизправност, която е установена след събитието, е наличието на пукнатини през цялото сечение (скъсване) на 8 от 10 статорни колони в стационарната (неподвижната част) част на турбината „спирална камера“. Към днешна дата няма установено засягане на статорната и роторната част на генератора, както и ротиращите се части на турбината и по тази причина твърдението, че „…вероятно ще се наложи изцяло ново изграждане на мощността“ е неправилно и манипулативно. Предвид етапа, в който се намира агрегата, а именно предпускови изпитания, настъпилото събитие не се квалифицира като авария, а като неуспешни водни проби. При извършения превантивен оглед на първи хидроагрегат, който все още не е изведен за рехабилитация, се установиха наличието на аналогични дефекти като тези на четвърти хидроагрегат, но на по-малко статорни колони. Агрегатът не е изключен от защита и няма завишени вибрации, шум или аварийни сигнали/защити преди нормалното спиране за извършване на оглед. Въпреки това, с оглед превенция на бъдеща авария, както и с оглед защита на работещите служители в централата, агрегатът е изведен от разполагаемост до установяване на причината и отстраняване на последствията. Ето защо и двете събития не могат да се квалифицират като авария, както настойчиво се прокламира от „Капитал“.

Не е вярно и твърдението, че „на една от ново ремонтираните турбини, се получи силен воден удар и съоръжението буквално беше унищожено“. Без да изпадаме в подробности по разследването на инцидента, следва да се има предвид, че до този момент нито една хипотеза не може да бъде доказана. Данните от мониторинговите системи не показват отклонение, от което може да се предположи, че причината за събитието е натрупването на няколко фактора, настъпили по едно и също време, извън контролираните параметри на нормална работа на хидроагрегата. За установяване на причината НЕК използва и експертизата на специалисти от академичните среди, както и ще разчита на независими компании с опит в сферата на хидравличните машини, които да направят необходимите изследвания по отношение на изпълнените ремонтни дейности, строителство и експлоатация на централата.

Следващото невярно твърдение е, че „Ситуацията всъщност е още по-нелепа, тъй като не работят и част от мощностите на ВЕЦ каскадата "Белмекен - Сестримо - Момина клисура", която също се захранва от язовир "Белмекен". А това създава друг проблем - точно сега започва пролетното снеготопене, а в планината има рекордни за последните години снежни запаси. Така, от една страна, този ресурс няма да може да се оползотвори, а има и риск от преливане на язовир "Белмекен", след като водата не може да се пусне през централите. Наличието на снежни запаси за годината определя частично притока към големите водосбори, като това зависи и от количеството валежи и изменението на средно дневните температури за периода. Количеството снежни запаси по отношение на водосбора на язовир Белмекен към 05.05.2022 г. е приблизително в размер на 35 млн.м3 и не може да се определи като „рекордно“, като във всички язовири вкл. и в язовир Белмекен е предвиден необходимият свободен обем за поемане на притока, така че този ресурс да се преработи енергийно на 100%. По отношение на изведените мощности, свързани с рехабилитацията на каскада „Белмекен-Сестримо-Момина клисура“, разполагаемата мощност е 585 MW (79,59% от общата максимално възможна разполагаема мощност 735 MW), с които НЕК изпълнява всички свои задължения по лицензионните дейности.

Предвид засиления интерес на „Капитал“ към темата, както и с цел превенция на  целенасоченото и систематично изнасяне на невярна и подвеждаща информация, НЕК кани журналистите, ползвали “три независими източника, да се запознаят с фактите от самия източник.  

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни