ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК завърши успешно рехабилитацията ВЕЦ Въча 1

Централата ще посрещне своя 90-годишен юбилей с ново оборудване за ОРУ 110 kV, нов хидроагрегат 2 и нова командна зала

 

На 26 април 2023 г. изпълнителният директор на НЕК инж, Мартин Георгиев отбеляза официалното завършване на рехабилитацията на ВЕЦ Въча 1. Събитието се проведе в централата в присъствието на представители на Европейската банка за възстановяване и развитие, представители на консорциума изпълнител на рехабилитацията и служители на ВЕЦ Въча 1.

В своето приветствие инж. Георгиев посочи, че успешното реализиране на рехабилитацията на централата е от ключово значение за нейната работа в бъдеще. Подменените съоръжения и системи са от въвеждането на централата в експлоатация през 1933 г. и 1953 г. и новото съвременно оборудване ще допринесе за по-надеждното и по-ефективно управление на ВЕЦ-а.

Обхватът на рехабилитацията на ВЕЦ Въча 1 включва проектиране, производство, доставка, монтаж, технически надзор, настройка, тестване и въвеждане в експлоатация на ново оборудване за ОРУ 110 kV, система за управление на ВЕЦ, възбудителни системи, турбинни регулатори, релейни защити, турбинно оборудване на хидроагрегати ХА3 и ХА4, цялостна замяна на ХА2 с нов, изграждане на нова командна зала на ВЕЦ и др. На 11 април 2023 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството издаде на Националната електрическа компания разрешение за ползване на ВЕЦ Въча 1. На 20 април бях проведени финалните изпитвания, с които успешно завърши последният етап от проекта за рехабилитация на ОРУ 110 kV на ВЕЦ Въча 1 и част от системите на ВЕЦ под общ контрол.

Рехабилитацията е част от Проекта за рехабилитация на съоръжения от хидроенергийната система, съфинансиран с безвъзмездни средства от администрирания от ЕБВР „Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй“ (KIDSF) и собствени средства на компанията. KIDSF се финансира от Европейския съюз и следните донори: Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Нидерландия, Испания, Швейцария и Обединеното кралство. През м. декември 2022 г. Асамблеята на донорите на KIDSF одобри удължаване на срока на грантово споразумение, подписано с НЕК. Това позволява на компанията да използва отпуснатите безвъзмездни средства за завършване на проектите по рехабилитация на производствени мощности до края на 2023 г.

Допълнителна информация

ВЕЦ Въча 1 е въведена в експлоатация през 1933 г. и тази година отбелязва забележителен 90-годишен юбилей. Въча 1 е деривационна водноелектрическа централа с инсталирана мощност 14,5 MW и е част от най-долното стъпало на хидроенергийната каскада Доспат – Въча заедно с язовир Кричим, ВЕЦ Кричим и ВЕЦ Въча 2. Средното годишно производство на електроенергия от централата за последните 6 години е 27 GWh.

На 27.08.2019 г. е подписан договор между НЕК ЕАД и консорциум KONČAR KET - ČKD BLANSKO за ВЕЦ Въча 1 за Рехабилитация на ОРУ 110 kV на ВЕЦ Въча 1 и част от системите на ВЕЦ под общ контрол.

Проектът има за цел да увеличи експлоатационната надеждност и да подобри управлението на централата, чрез подмяна на амортизирано оборудване.

При изпълнението на рехабилитацията са заложени следните общи цели:

  • възможно най-добри решения за безопасност и здраве
  • повишаване на надеждността на съоръженията
  • минимално въздействие върху околната среда
  • високо енергийно производство
  • ниска консумация на енергия за собствени нужди
  • висока степен на гъвкавост при енергийното производство
  • най-високо ниво на автоматизация
  • кратко време за пускане и спиране

Международен фонд Козлодуй, администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие, е създаден през м. юни 2001 г. като програма на Европейската комисия и други европейски донори за подпомагане на българското правителство да се справи с предсрочното затваряне и извеждане от експлоатация на четирите блока на АЕЦ Козлодуй и последващи компенсаторни мерки в енергетиката.

НЕК има подписано грантово споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие като Администратор на KIDSF за рехабилитацията на хидроенергийния комплекс Белмекен-Сестримо-Чаира и рехабилитация на ОРУ 110 kV на ВЕЦ Въча 1 и други системи на ВЕЦ под общ контрол. Общият бюджет на проекта е 37 милиона евро, от които 70% (26 580 000 евро) се  финансират от KIDSF, а 30% от НЕК. Целите на проекта са увеличаване на надеждността и ефективността при управление на съоръженията и сигурността на електроснабдяването на страната.

Със своите 31 ВЕЦ и ПАВЕЦ с инсталирана мощност от 2737 MW в турбинен режим и 931 MW в помпен режим НЕК е най-големият производител на енергия от възобновяеми източници в страната.

ПРЕСЦЕНТЪР