newspapers 3488857

Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Към момента НЕК не разполага с достатъчно данни, за да направи оценка за нивото на цената на електроенергията от 1 юли 2016 г.

Във връзка с публикации в днешната преса, ангажиращи Националната електрическа компания с искано увеличаване на цената на електрическата енергия от 1 юли 2016 г., ръководството на компанията би искало да направи някои уточнения с цел обективното и точно информиране на българските потребители:

Регулирането на дейностите в енергетиката се осъществява от КЕВР. Към настоящия момент НЕК ЕАД не разполага с пълната  информация по чл.21,т.21 от Закона за енергетиката за следващия регулаторен период. Поради тази причина НЕК ЕАД не може да направи оценка за цената на електрическата енергия от 01.07.2016 г.

Публикуваното на 29 февруари  съобщение на електронната страница на НЕК е в отговор на законовото ни задължение по  чл.36а от Закона за енергетика да оповестим предложението си за цени, по които да продаваме електроенергия на регулирания пазар след 01.07.2016 г. В това съобщение ние изразяваме становището си, че цените на НЕК са следствие от няколко фактора. На първо място това са количествата заявена електрическа енергия за потребление от крайните снабдители и количествата разполагаемост за производство на електрическа енергия от производителите за регулирания пазар (т.н. квоти) и техните регулирани цени, определяни от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Цените на НЕК ЕАД зависят също и от количествата електроенергия от ВЕИ и високоефективно комбинирано производство, които се определят от КЕВР, както и от техните преференциални цени. Не на последно място – цените на НЕК ЕАД са функция и на определяната от КЕВР методика за образуване на цената за задължение към обществото. На база на тези фактори независимият регулатор следва да утвърди цените, по които НЕК ще продава електроенергия на регулирания пазар след 1 юли 2016 г.

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК ЕАД има задължение да оповести своето намерение за промяна на цените, които прилага при извършване на лицензионните си дейности за следващия регулаторен период, започващ от 01.07.2016 г.

Цената на електрическата енергия, по която дружеството, в качеството му на обществен доставчик, продава на крайните снабдители и електроразпределителните дружества, е функция от:

 • Количествата заявена електрическа енергия за потребление от крайните снабдители
 • Количествата разполагаемост за производство на електрическа енергия  от производителите за регулирания пазар (т.н. квоти) и техните регулирани цени, определяни от КЕВР
 • От определяните от КЕВР количества електрическа енергия от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство и техните преференциални цени
 • От определяната от КЕВР методика  за образуване на Цена за задължение към обществото.

БЛАГОДАРСТВЕН ПРИЗ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

БЛАГОДАРСТВЕН ПРИЗ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО НЕК ЕАД

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО НЕК ЕАД

Обявление за продажба активи на Химко

“ХИМКО“ ад /в несъстоятелност/, гр. Враца,  ЕИК: 816089688

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            Подписаният синдик на “ХИМКО“ АД (в несъстоятелност), ЕИК: 816089688, гр. Враца, Росица Томова по т. д. № 290/2004 г. по описа на ОС - гр. Враца, с настоящото, на основание чл. 717а от ТЗ и Определение № 560 от 24.07.2015г. на ОС – гр. Враца

О Б Я В Я В А М:

ПРОДАЖБА по реда на чл. 718 от ТЗ (чрез пряко договаряне) за 20.11.2015г. на АКТИВИ КАТО ЦЯЛО, собственост на “ХИМКО“ АД в несъстоятелност, гр. Враца, с ЕИК 816089688, подробно описани в следните приложения:

 1. Земи – Приложение 1;
 2. Сгради – Приложение 2;
 3. Инженерни съоръжения - Приложение 3;
 4. Основни производствени съоръжения - Приложение 4;
 5. Оборудване и  материални активи - Приложение 5;
 6. Транспортни средства - Приложение 6;
 7. Други активи - Приложение 7.

Продажбата ще се извърши в канцеларията на синдика, в гр. София, ул. „Пирински проход“ № 55А, вх. А, ет. 6.

 

Продажбата чрез пряко договаряне ще се извърши по реда на чл. 718 от Търговския закон - чрез провеждане на преки преговори с потенциалните купувачи, въз основа на подадени от тях писмени предложения.

           

Началната продажна цена на обявените за продажба АКТИВИ КАТО ЦЯЛО е определена по реда на чл. 718 от Търговския закон и е в размер на 18 404 901,00 лв. (осемнадесет милиона четиристотин и четири хиляди деветстотин и един лева). Не се дължи ДДС, тъй като „Химко“ АД (н) е дерегистрирано по ЗДДС.

Кандидат-купувачите могат да получат информация и да прегледат книжата в канцеларията на синдика, а огледът на включените за продажба активи се извършва по местонахождението им в гр. Враца, след предварителна заявка на телефон  +359 898 788 185.

За участие в продажбата предварително се внася задатък в размер на 1 000 000,00 (един милион) лева, който да е постъпил до 12:00 часа на 19.11.2015год. в особената банковата сметка на „Химко“ АД(н) в Общинска банка АД:

BIC:  SOMBBGSF    

IBAN: BG65 SOMB 9130 1010 3184 01

            За участие в продажбата кандидат-купувачите представят в запечатан плик, не по-късно от 16,00 часа на 19.11.2015год. следните документи:

 1.                  Подписано от кандидата писмено предложение което съдържа: данни за подателя, адрес, телефон, предлаганата цена в български лева, посочена с цифри и думи.
 2.                  Платежен документ, удостоверяващ внасянето на задатъка;
 3.             3.  Документ за самоличност и нотариално заверено изрично пълномощно, оригинал, в случай че предложението се подава от пълномощник;
 4.             4. Доказателства за правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец – удостоверение за актуално състояние.
 5.             5. В случай, че в продажбата участват чуждестранни физически или юридически лица, документите, удостоверяващи представителната власт, следва да бъдат преведени и заверени от заклет преводач.
 6.  Декларация от кандидат-купувача, в която изрично декларира: “Запознат съм, приемам условията и съм съгласен да участвам в насрочената за 20.11.2015г. продажба, при процедурата, описана в Обявлението за продажба на АКТИВИ КАТО ЦЯЛО, собственост на “ХИМКО“ АД в несъстоятелност, гр. Враца, с ЕИК 816089688, подробно описани в приложенията на обявлението и не мога да претендирам за вреди от неприемане на предложенията ми, поради неспазване изискванията подробно описани в настоящото обявление“.

           

            Всички постъпили писмени предложения, които не отговарят на гореописаните изискванияса невалидни и няма да бъдат разгледани.

След отварянето на постъпилите писмени предложения на 20.11.2015г. (двадесети ноември две хиляди и петнадесета година) в 11,00 часа в канцеларията на синдика, синдикът отправя покана за провеждане на допълнителни преговори към всеки един от подалите валидни предложения кандидат-купувачи. Допълнителните преговори се провеждат еднократно с всеки един от кандидатите поотделно. При провеждане на допълнителните преговори всеки от кандидатите може да подобри ценовото си предложение със сума не по-малка от 50 000 /петдесет хиляди/ лева.

След приключването на преговорите с всеки един кандидат, се съставят протоколи от преговори за продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от Търговския закон.

За избор на купувач синдикът се произнася с протокол, съобразно офертата на купувача, предложил най-висока цена, като утвърждава цената, на която се продава имота.

В едноседмичен срок от подписване на протокола за проведените преговори с определеното за купувач лице ще бъде сключен предварителен договор за покупко-продажба. Окончателното изплащане на пълния размер на определената с протокола продажна цена, следва да бъде извършено в срок не по-късно от 30 /тридесет/ дни от сключването на предварителния договор, като предварително платеният задатък в размер на 1 000 000,00 (един милион) лева ще бъде приспаднат при окончателното плащане на цената.

Ако обявеното за купувач лице не се яви и не предприеме необходимите действия за сключване на предварителния договор, както и ако не заплати договорената цена съгласно указания начин, внесеният от него задатък остава в полза на масата на несъстоятелността за удовлетворяване на кредиторите като неустойка за неизпълнение на поетото с протокола от преговорите задължение. В този случай ще бъде поканен кандидат-купувачът, който е предложил следващата най-висока по размер цена, ако последният не е изтеглил задатъка си. Ако този кандидат - купувач се съгласи, договорът за продажба ще бъде сключен с него. Ако той не се съгласи, или ако не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на договора или не плати договорената цена, внесеният от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите в производството по несъстоятелност, а имуществото ще бъде предложено на следващия по ред кандидат-купувач - до изчерпване на всички подали валидни предложения кандидат-купувачи, неизтеглили задатъка си.

Прехвърлянето на правото на собственост ще бъде извършено по реда на чл. 718 от Търговския закон. Разноските за сключване на договори за продажба, прехвърляне на собствеността и предаване на имуществото (за нотариални такси, такси за Агенция по вписванията, държавни и местни данъци и такси; банкови комисионни, както и всички други разноски за прехвърляне на собствеността) са за сметка на купувача и се заплащат отделно.

Собствеността върху имота ще се прехвърли и владението му ще бъде предадено на КУПУВАЧА след пълното изплащане на покупната цена. Съгласно чл. 718, ал. 4 от Търговския закон, действията на разпореждане с имуществото от страна на купувача преди окончателното плащане на цената са недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността.

Всички документи, свързани с продажбата, се намират в канцеларията на синдика в гр. София, ул. „Пирински проход“ № 55А, вх. А, ет. 6.                                                                                     

            Приложения:

 1. 1. Приложение № 1 – Земи;
 2. 2. Приложение № 2 – Сгради;
 3. 3. Приложение № 3 - Инженерни съоръжения;
 4. 4. Приложение № 4 - Основни производствени съоръжения;
 5. 5. Приложение № 5 - Оборудване и  материални активи;
 6. 6. Приложение № 6 - Транспортни средства;
 7. 7. Приложение № 7 - Други активи.

Синдик:                   

/Р. Томова/

ПРАЗНИК СРЕД ПРИРОДАТА

Енергетиците от НЕК ЕАД посрещнаха своя професионален празник сред природата.

За първи път по идея на ръководството на компанията Денят на енергетика бе отбелязан с със спортни съревнования и забавни игри, в които участваха служителите на компанията заедно със семействата си. Много ведро настроение и смях, песни и веселие съпътстваха всяка една надпревара, а на оригиналните музикални и танцови изпълнения на участниците можеха да завидят дори и професионалните артисти.

Победителите във всяка категория бяха наградени лично от изпълнителният директор на компанията г-н Петър Илиев.

Снимки от празника

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни