НЕК ЕАД с енергийни спестявания за над 1 GWh

Като задължено лице по Закона за енергийната ефективност, на НЕК ЕАД беше поставена цел да постигне и докаже пред Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), енергийни спестявания в крайното потребление, за периода 2017 г. – 2019 г., възлизащи на 483 MWh.

В резултат на реализираните множество мерки от НЕК ЕАД, компанията постигна енергийни спестявания в крайното потребление, възлизащи на 1 011,36 MWh (повече от два пъти над поставената цел), като за същото АУЕР издаде необходимите удостоверения за енергийни спестявания.

Допълнителна информация

АУЕР е институцията, която осъществява контрол по спазване на законодателството в областта на енергийната ефективност. Чрез издаване на удостоверения за енергийни спестявания агенцията потвърждава размера на енергийните спестявания в резултат на извършените енергийноефективни услуги и на други мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Енергийно спестяване е количеството спестена енергия, определена чрез измерване и/или оценка на потреблението на енергия като разлика в потребените количества енергия преди и след прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Повишаване на енергийната ефективност е резултат от изпълнението на мярка или дейност, който води до намаляване на съотношението между вложеното количество енергия и изходното количество произведена стока, услуга или енергия без влошаване на качеството или други характеристики.