Покана

Наименование: Провеждане на обучение на служители от отдел „Производство от ВЕЦ и XC“ в ЦУ и отдел „Правен“ в предприятие „Язовири и каскади“ на тема: „Практически въпроси по прилагането на Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана31.05.2022 г.
Приложения31.05.2022 г.

Покана

Наименование: Почистване и отпушване на канали, шахти и водосточни тръби в почивните домове на НЕК ЕАД в пет обособени позиции


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана25.05.2022 г.
Приложения25.05.2022 г.

Покана

Наименование: „Услуги по отпечатване в обособени позиции“:
Обособена позиция 1: „Отпечатване на визитни картички“
Обособена позиция 2: „Отпечатване на логото на НЕК ЕАД върху пощенски пликове“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана20.05.2022 г.
Приложения20.05.2022 г.
Съобщение за удължаване стока за получаване на оферти по ОП230.05.2022 г.
Съобщение за удължаване стока за получаване на оферти по ОП230.05.2022 г.

Покана

Наименование: „Изготвяне на Инвестиционен проект с предмет – „Изграждане на връзка между сградата на ПД „Енерго“ Росенец с новоизградената канализационна мрежа и локална ПСОВ (пречиствателна станция за отпадни води) в Лесопарк Росенец“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.05.2022 г.
Приложения и образци19.05.2022 г.
Приложение 1 към техническата спецификация19.05.2022 г.
Съобщение - удължаване срока за получаване на оферти02.06.2022 г.

Покана

Наименование: „Провеждане на обучение на служители от отдел „Балансиращ пазар“ и управление „Търговия с електрическа енергия“ в ЦУ на НЕК ЕАД на тема: „Закон за енергетиката. Закон за енергия от възобновяеми източници. Правила за търговия с електрическа енергия“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана18.05.2022 г.
Приложения18.05.2022 г.

Покана

Наименование: Провеждане на обучение на тема „Практически насоки при прилагане на Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС)“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.04.2022 г.
Приложения19.04.2022 г.
Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти04.05.2022 г.

Покана

Наименование: Стратегии за справяне с конфликти в областта на човешките ресурси


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.04.2022 г.
Приложения29.04.2022 г.
Съобщение - удължаване срока за получаване на оферти13.05.2022 г.

Покана

Наименование: Провеждане на обучение на служители от НЕК ЕАД в две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Обучение на тема: „Бизнес кореспонденция и делово общуване“;
Обособена позиция 2: Обучение на тема: „Работа в екип. Управление на времето. Ефективна комуникация“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.04.2022 г.
Приложения29.04.2022 г.
Съобщение - удължаване срока за получаване на оферти12.05.2022 г.

Покана

Наименование: Изработване и доставка на папки и грамоти


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана27.04.2022 г.
Приложения27.04.2022 г.

Покана

Наименование: „Ремонтни работи по слънчеви панели в сградата на ПД „Енерго“
Приморско“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.04.2022 г.
Приложения15.04.2022 г.

Покана

Наименование: Ремонт на надлъжна фуга по облицовката на долината на река Гашня, язовир „Цанков камък“, ЯР „Въча“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана13.04.2022 г.
Приложения13.04.2022 г.
Чертеж13.04.2022 г.
Проект на договор13.04.2022 г.

Покана

Наименование: Ремонт на надлъжна фуга по облицовката на долината на река Гашня, язовир „Цанков камък“, ЯР „Въча“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана13.04.2022 г.
Приложения13.04.2022 г.
Чертеж13.04.2022 г.
Проект на договор13.04.2022 г.

Покана

Наименование: Ремонт на надлъжна фуга по облицовката на долината на река Гашня, язовир „Цанков камък“, ЯР „Въча“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана13.04.2022 г.
Приложения13.04.2022 г.
Чертеж13.04.2022 г.
Проект на договор13.04.2022 г.

Покана

Наименование: Извършване на метрологична проверка на манометри за нуждите на площадка Белене


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана11.04.2022 г.
Приложения11.04.2022 г.
Съобщение - удължаване срока за получаване на оферти27.04.2022 г.

Покана

Наименование: Закупуване на стойки за телевизори за монтаж на стена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.04.2022 г.
Приложения04.04.2022 г.

Покана

Наименование: Абонаментно поддържане на асансьори в обектите на НЕК ЕАД за срок от 7 месеца – Централно управление на НЕК ЕАД, Централно управление на Предприятие „Язовири и каскади“ и Язовирен район „Искър”


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана01.04.2022 г.
Приложения01.04.2022 г.

Покана

Наименование: Правно – информационна система за нуждите на НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана31.03.2022 г.
Приложения31.03.2022 г.

Покана

Наименование: Техническо обслужване и ремонт на фискални устройства, обслужващи ЦУ, почивните домове, Предприятие „Водноелектрически централи“ и Предприятие „Язовири и каскади“ на НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана31.03.2022 г.
Приложения31.03.2022 г.

Покана

Наименование: „Осигуряване на защита от рискови сайтове и спам“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.03.2022 г.
Приложения24.03.2022 г.

Покана

Наименование: Техническо обслужване и ремонт на фискални устройства, обслужващи ЦУ, почивните домове, Предприятие „Водноелектрически централи“ и Предприятие „Язовири и каскади“ на НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.03.2022 г.
Приложения23.03.2022 г.
Съобщение - прекратяване29.03.2022 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни