Министър Драгомир Стойнев: С предприетите от нас мерки успяхме да стабилизираме НЕК

2 551 869 000 лева са задълженията на компанията към 31 декември 2012 г.

С предприетите от сегашното правителство мерки успяхме да стабилизираме състоянието на "Националната електрическа компания" ЕАД (НЕК). Ако бяхме последвали Бизнес програмата на НЕК за 2012-2014 г., одобрена от експертите на предишното управление, във финансовия резултат на "НЕК" ЕАД щеше да бъде отразена загуба от 500 млн. лв. за 2013 г. и 700 млн. лв. за 2014 г. Разработеният бизнес план показва влошаващо се финансово състояние на дружеството и неговата ликвидност. Това е вследствие на финансовия риск, наложен чрез регулаторните и ценови условия, при които компанията е осъществявала дейността си. До средата на 2013 г. не са предприети действия за предотвратяване на негативните резултати. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев днес на пресконференция за актуалните проблеми в енергийния сектор. В нея участваха и зам.-министърът на икономиката и енергетиката Иван Айолов и изпълнителният директор на "Национална електрическа компания" ЕАД Екатерина Истаткова.

В рамките на пресконференцията министър Драгомир Стойнев представи резултатите от извършената от "Главен инспекторат" към Министерски съвет (МС) проверка в "НЕК" ЕАД за периода 01.01.2011 г. - 30.06.2013 г., която ясно показва грешната политика, водена от предишното управление и довела до тежкото финансово състояние на държавното предприятие. "За проверявания период се наблюдава тенденция на увеличаване размера на задълженията на "НЕК" ЕАД. От 2 237 952 000 лв. към 31 декември 2011 г. техният размер се е увеличил с 12,3% или 2 551 869 000 лв. към 31 декември 2012 г.", обяви енергийният министър. По думите му, непризнаването от страна на ДКЕВР на необходими присъщи разходи на дружеството, е довело до натрупването на допълнителни финансови задължения на електрическата компания и до влошаване още повече на икономическото й състояние. "Това е породило и тенденцията на намаляване на планираните и реализираните средства за инвестиции в дружеството", добави министър Стойнев. Данните от проверката на Инспектората къ м МС показват още, че в отчета на "НЕК" ЕАД е отразено 100% изпълнение на Превантивната програма за 2011 и 2013 г., което не съответства на заложените и реално изпълнени ремонтни дейности за този период. Липсва изпълнението на програмата за първото полугодие на 2013 г.

Като друга негативна практика в управлението на "НЕК" ЕАД за времето януари 2011 г.- юни 2013 г., министър Стойнев посочи и липсата на утвърден план-график за провеждане на обществените поръчки за периода 2011-2013 г., както и на разработени вътрешни правила за провеждане на търгове и продажба на материални активи на компанията.

Според резултатите от извършената проверка разработената Методика за компенсиране на разходите на обществения доставчик и крайните снабдители не представлява механизъм за компенсиране, което води до натрупване на допълнителни загуби за "НЕК" ЕАД. Министър Стойнев посочи масовото присъединяване на източници на електрическа енергия от ВИ през 2012 г. като част от водената некомпетентна политика на предишното управление, която е водела електрическата компания до ликвидна криза, граничеща с несъстоятелност. "В 19 случая през периода 2011-2013 г., съветът на директорите на "НЕК" ЕАД е взел решения за подписване на предварителни и окончателни договори за присъединяване на мощности от ВЕИ, които така и не са подписани", заяви министър Стойнев и допълни: "В този случай дружеството не изпълнява нормативно определените срокове и е възможно тези производители на ел. енергия да се пренасочат и присъединят през ЕРП, разделяйки формално инсталираните мощности до 5 мегавата". Новоизградените източници на ел. енергия от ВЕИ остават под напрежение след провеждане на 72-часови проби, въпреки дадените предписания. НЕК е изкупувала произведената енергия от такива източници, които реално не са въведени в експлоатация.

"Нося отговорност за политиката в енергетиката и подобряването състоянието на всяко едно дружество от сектора. Благодарение на мерките, които предприехме за стабилизиране на финансовото състояние на "НЕК" ЕАД, дружеството няма да фалира", каза в заключение министър Драгомир Стойнев.