ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК ЕАД успешно завърши рехабилитацията на хидроагрегат 1 в ПАВЕЦ Белмекен

Общата разполагаема мощност на каскадата Белмекен-Сестримо-Момина клисура към момента в генераторен режим е 660 МВт и 104 МВт в помпен режим

Националната електрическа компания успешно завърши рехабилитацията на хидроагрегат 1 (ХА1) в ПАВЕЦ Белмекен след проведени 72-часови проби в реални експлоатационни условия. Агрегатът е в разполагаемост със 75 МВт в генераторен режим и 52 МВт в помпен режим.

В момента се извършва рехабилитация на ХА2, която се очаква да завърши през м. август 2022 г. След успешното приключване на работите по ХА2, предстои да се извърши рехабилитация на петия хидроагрегат на централата.

Активно продължават работите и по другите две централи от каскадата Белмекен-Сестримо-Момина клисура – ВЕЦ Сестримо и ВЕЦ Момина клисура.

Във ВЕЦ Сестримо през м. март 2022 г. успешно бе завършена рехабилитация на ХА2. За другата машина в централата предстоят рехабилитационни дейности. Към момента централата разполага с пълния си капацитет от 240 МВт.

Във ВЕЦ Момина клисура е завършена рехабилитацията на ХА2, а ХА1 е в режим на 72-часови проби за въвеждане в експлоатация. Към момента централата разполага с пълния си капацитет от 120 МВт.

Към настоящия момент общата разполагаема мощност на каскадата Белмекен-Сестримо-Момина клисура в генераторен режим е 660 МВт (от общо 735 МВт) и в помпен режим 104 МВт (от общо 104 МВт).

Успешното осъществяване на дейностите по рехабилитациите на централите от каскадата Белмекен-Сестримо-Момина клисура се дължи на високия професионализъм и компетентност на всички ангажирани служители на Националната електрическа компания, тяхната всеотдайност и неуморна работа.

Допълнителна информация

Каскадата Белмекен – Сестримо – Момина клисура включва помпено акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) Белмекен, водноелектрическа централа (ВЕЦ) Сестримо, ВЕЦ Момина клисура, язовир Белмекен, дневен изравнител Станкови бараки и дневен изравнител Момина клисура. Разположена е в североизточните склонове на Рила планина и се разпростира от 1920 м. н. в. при яз. Белмекен до 251 м н .в. при ВЕЦ Момина клисура. Общата инсталирана мощност на каскадата е 735 МВт в генераторен режим и 104 МВт в помпен режим.

На 18.05.2018 г. бе подписан договор между НЕК ЕАД и консорциум KONČAR KET - ČKD BLANSKO – RUDIS за рехабилитацията на трите централи от каскадата - ПАВЕЦ Белмекен, ВЕЦ Сестримо и ВЕЦ Момина клисура.

Рехабилитацията на каскадата е част от проекта за рехабилитация на съоръжения от хидроенергийната система, финансиран с безвъзмездни средства от Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй (KIDSF), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие по Споразумение за безвъзмездна помощ.

Проектът има за цел да увеличи експлоатационната надеждност и да подобри възможностите и бързодействието на централите при участие в първичното и вторично регулиране на честотата на мрежата и захранването на коридори за аварийно възстановяване на енергийната система, чрез подмяна на морално остаряло и амортизирано оборудване.

Обхватът на договора включва проектиране, доставка на съоръжения, ремонт на елементи от съществуващо оборудване, монтаж, надзор, настройка, изпитване и въвеждане в експлоатация на цялото оборудване. В договора е предвидено рехабилитацията да се извърши поетапно, като се осигурява половината от мощността на каскадата през целия срок. Целта е да се гарантира сигурността на електроенергийната система на България.

При изпълнението на  рехабилитацията на всяка централа са заложени следните общи цели:

 • възможно най-добри решения за безопасност и здраве;
 • повишаване на надеждността на съоръженията;
 • минимално въздействие върху околната среда;
 • високо енергийно производство;
 • ниска консумация на енергия;
 • висока степен на гъвкавост при енергийното производство;
 • най-високо ниво на автоматизация;
 • кратко време за пускане и спиране;
 • оптимизирано разположение за експлоатация и поддръжка;
 • висока разполагаемост и непрекъснат период на експлоатация;
 • използване на унифицирани компоненти и системи с лесна и минимална поддръжка.

ПРЕСЦЕНТЪР