Покана

Наименование: „Избор на консултант за „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите на инвестиционен проект по смисъла на чл. 142 от ЗУТ и извършване на строителен надзор за изпълнение на строителство на „Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“, подобект „Експлоатационен път до Савачна шахта Чаира“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана10.06.2022 г.
Приложения10.06.2022 г.
Проект на договор10.06.2022 г.
Споразумение по КОСЗБР10.06.2022 г.