Покана

Наименование: Провеждане на обучение на служители от отдел „Производство от ВЕЦ и XC“ в ЦУ и отдел „Правен“ в предприятие „Язовири и каскади“ на тема: „Практически въпроси по прилагането на Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана31.05.2022 г.
Приложения31.05.2022 г.