Покана

Наименование: „Изготвяне на Инвестиционен проект с предмет – „Изграждане на връзка между сградата на ПД „Енерго“ Росенец с новоизградената канализационна мрежа и локална ПСОВ (пречиствателна станция за отпадни води) в Лесопарк Росенец“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.05.2022 г.
Приложения и образци19.05.2022 г.
Приложение 1 към техническата спецификация19.05.2022 г.
Съобщение - удължаване срока за получаване на оферти02.06.2022 г.