Покана

Наименование: „Провеждане на обучение на служители от отдел „Балансиращ пазар“ и управление „Търговия с електрическа енергия“ в ЦУ на НЕК ЕАД на тема: „Закон за енергетиката. Закон за енергия от възобновяеми източници. Правила за търговия с електрическа енергия“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана18.05.2022 г.
Приложения18.05.2022 г.