Покана

Наименование: Провеждане на обучение на служители от НЕК ЕАД в две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Обучение на тема: „Бизнес кореспонденция и делово общуване“;
Обособена позиция 2: Обучение на тема: „Работа в екип. Управление на времето. Ефективна комуникация“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.04.2022 г.
Приложения29.04.2022 г.
Съобщение - удължаване срока за получаване на оферти12.05.2022 г.