Покана

Наименование: Провеждане на обучение на тема „Практически насоки при прилагане на Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС)“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.04.2022 г.
Приложения19.04.2022 г.
Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти04.05.2022 г.