Покана

Наименование: Техническо обслужване и ремонт на фискални устройства, обслужващи ЦУ, почивните домове, Предприятие „Водноелектрически централи“ и Предприятие „Язовири и каскади“ на НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.03.2022 г.
Приложения23.03.2022 г.
Съобщение - прекратяване29.03.2022 г.