Покана/ Call

Наименование: „Абонамент към онлайн платформа за предоставяне на данни за прогнози на борсови цени за ден напред, включително прогнозно производство от ВЕИ източници“/
"Subscription to an online platform for provision of data about forecasts of day ahead power exchange prices, including expected generation from renewable energy sources"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана/ Call02.03.2022 г.
Приложения/ Annexes02.03.2022 г.