Покана

Наименование: Провеждане на обучение на тема: „Електронно възлагане на обществени поръчки чрез Централизирана автоматизирана информационна система – Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП). Нови промени в ЗОП и ППЗОП“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана21.02.2022 г.
Приложения21.02.2022 г.
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти07.03.2022 г.