Покана

Наименование: „Изготвяне на инвестиционен проект: „Присъединяване на обект „Савачна шахта – Чаира“, към мрежа 20 кV“.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана16.11.2021 г.
Приложения16.11.2021 г.