Открита процедура

Наименование: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ С ПРЕДМЕТ:
Обособена позиция 1: Доставка на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) за язовирни райони и ремонтни бази
Обособена позиция 2: Доставка на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) за нуждите на сектор „Почивно дело"

Реф. №: 14ПП-519А069

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0001

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обявление16.01.2015 г.
Документация16.01.2015 г.
Решение16.01.2015 г.
Съобщение до средствата за масово осведомяване16.01.2015 г.
Решение за промяна29.01.2015 г.
Разяснения по чл.29 ал. 2 от ЗОП02.02.2015 г.
Разяснения по чл.29 ал. 2 от ЗОП27.02.2015 г.
Решение за прекратяване06.03.2015 г.
Информация за освобождаване на гаранциите за участие в открита процедура по ЗОП03.04.2015 г.
Информация за освобождаване на гаранция за участие15.06.2015 г.