Събиране на оферти с обява

Наименование: „Доставка на ръчни инструменти в обособени позиции“, както следва:
Обособена позиция 1: Двугодишна доставка на ръчни инструменти, за нуждите на дирекция „Производство и търговия“;
Обособена позиция 2: Двугодишна доставка на ръчни инструменти за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“

Реф. №: 20РП-У50А016

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9100186


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява12.06.2020 г.
Условия за участие12.06.2020 г.
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти за обособена позиция 126.06.2020 г.
Протокол27.07.2020 г.
Договор ОП 203.09.2020 г.
Допълнително споразумение ОП 228.05.2021 г.