Събиране на оферти с обява

Наименование: „Двугодишна доставка на дървен материал за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“

Реф. №: 20РП-660А021

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9100234


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява12.06.2020 г.
Условия за участие12.06.2020 г.
Информация за удължаване срока за получаване на оферти30.06.2020 г.
Протокол на комисията17.07.2020 г.