Пазарна консултация

Наименование: Строително-монтажни работи по преливници за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ в обособени позиции, обособена позиция: Язовирна стена „Кърджали“ – реконструкция на бързотока на преливника, подрайон „Кърджали“ от ХТК по каскада „Арда“.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана10.10.2019 г.
Индикативно предлжение10.10.2019 г.