Покана за пазарна консултация

Наименование: Доставка на осветителни тела, лампи и пусково- регулираща апаратура за нуждите на НЕК ЕАД – ЦУ и почивни домове


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана20.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец20.07.2020 г.
Техническа спецификация20.07.2020 г.
Количествена сметка20.07.2020 г.