Покана за пазарна консултация

Наименование: „Доставка и внедряване на единна автоматизирана система за документооборот, интегриране на действащите в НЕК ЕАД деловодни системи, обучение и поддръжка“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана09.06.2020 г.
Техническа спецификация09.06.2020 г.
Индикативно предложение - образец09.06.2020 г.