РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1854 НА СЪВЕТА от 6 октомври 2022 година относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията

На 6 октомври 2022 г. е публикуван Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията. Целта на Регламента е предприемане на мерки за справяне с високите цени на електроенергията, следствие от увеличените цени на природен газ, недостиг в производството на електроенергия от атомни електроцентрали, ограничено производство от ВЕЦ и нарасналото потребление. Покачването на цените на пазарите на едро на електроенергия доведе до рязко покачване на цените на дребно на електроенергията в ЕС. Поради необходимостта от бърза и координирана реакция на равнището на Съюза е приет Регламент (ЕС) 2022/1854, който насърчава, подпомага и дава насоки на държавите-членки за подходящи координирани мерки за намаляване на търсенето на електроенергия. Намаляването на търсенето на национално равнище може да окаже положително въздействие върху цените на електроенергията в целия Съюз, тъй като пазарите на електроенергия са свързани и икономиите в една държава членка са от полза и за други държави членки. Поради това държавите членки следва да се стремят да намалят общото си брутно потребление на електроенергия от всички потребители.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1854 НА СЪВЕТА от 6 октомври 2022 година относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията